Visa allt om Gräsbergs Bil i Hagfors AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 6 168 7 246 9 007 9 328 10 241 9 162 8 058 7 188 7 669 7 399
Övrig omsättning 651 579 579 573 690 332 225 167 125 24
Rörelseresultat (EBIT) -568 -258 84 473 1 019 275 417 53 648 944
Resultat efter finansnetto -573 -255 123 474 1 650 212 349 -21 631 873
Årets resultat -573 -17 192 341 1 444 427 302 43 259 413
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 875 2 296 2 556 2 827 3 027 1 800 1 796 2 044 1 385 1 133
Omsättningstillgångar 1 592 2 078 2 982 2 725 3 229 2 302 2 528 1 895 2 397 1 998
Tillgångar 3 467 4 374 5 538 5 552 6 256 4 102 4 324 3 940 3 783 3 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 919 2 492 2 508 2 316 2 575 1 060 733 531 689 629
Obeskattade reserver 0 0 238 368 337 337 676 715 797 522
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 417 617 0 18
Kortfristiga skulder 1 549 1 882 2 792 2 868 3 344 2 705 2 498 2 076 2 297 1 961
Skulder och eget kapital 3 467 4 374 5 538 5 552 6 256 4 102 4 324 3 940 3 783 3 130
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 410 2 323 1 814 1 617 1 562 899
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 1 033 684 539 553 526 437
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 600 100 100 100 200 200
Omsättning 6 819 7 825 9 586 9 901 10 931 9 494 8 283 7 355 7 794 7 423
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 7 7 6 6 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 881 1 208 1 287 1 333 1 707 1 527 1 612 1 438 1 534 1 850
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 556 555 530 585 531 511 442 432 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -102 220 565 982 1 406 550 847 572 1 042 1 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,88% -19,55% -3,44% -8,92% 11,78% 13,70% 12,10% -6,27% 3,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,38% -5,76% 2,24% 8,54% 27,96% 6,83% 9,99% 1,57% 17,71% 30,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,21% -3,48% 1,38% 5,08% 17,08% 3,06% 5,36% 0,86% 8,74% 12,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,93% 60,81% 65,06% 64,86% 61,78% 60,60% 57,51% 59,22% 54,61% 56,63%
Rörelsekapital/omsättning 0,70% 2,70% 2,11% -1,53% -1,12% -4,40% 0,37% -2,52% 1,30% 0,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,35% 56,97% 48,64% 46,88% 45,36% 32,25% 29,15% 26,85% 33,74% 32,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,88% 81,93% 88,86% 81,69% 85,92% 68,06% 87,71% 76,88% 87,16% 76,90%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...