Visa allt om MiRo Diamanthåltagning AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 093 8 172 6 278 6 262 6 460 5 865 7 707 6 735 6 012 5 853
Övrig omsättning 23 21 16 5 0 44 0 46 3 7
Rörelseresultat (EBIT) 333 978 901 405 673 236 297 879 -13 304
Resultat efter finansnetto 240 892 821 320 587 121 277 849 -46 273
Årets resultat 170 458 595 230 417 102 230 495 1 178
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 479 2 584 2 373 2 309 2 424 2 515 603 465 761 567
Omsättningstillgångar 1 770 2 094 2 125 1 928 1 862 1 246 1 475 1 908 1 190 1 234
Tillgångar 4 249 4 678 4 498 4 237 4 286 3 761 2 078 2 373 1 951 1 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 494 724 766 471 741 374 472 613 218 417
Obeskattade reserver 1 017 1 005 706 656 635 590 599 630 420 474
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 800 1 942 1 847 1 979 1 926 1 843 110 233 516 253
Kortfristiga skulder 938 1 007 1 179 1 130 983 954 897 897 797 657
Skulder och eget kapital 4 249 4 678 4 498 4 237 4 286 3 761 2 078 2 373 1 951 1 801
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 852 828 789
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 553 3 269 1 632 1 768 1 390
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 206 1 443 1 121 178 884
Utdelning till aktieägare 200 400 500 300 500 0 200 372 100 200
Omsättning 6 116 8 193 6 294 6 267 6 460 5 909 7 707 6 781 6 015 5 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 6 6 7 9 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 870 1 167 1 046 1 044 1 077 838 856 962 859 976
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 593 638 552 615 579 544 531 525 530 523
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 478 1 122 1 078 548 911 489 608 1 175 366 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,44% 30,17% 0,26% -3,07% 10,14% -23,90% 14,43% 12,03% 2,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,84% 20,91% 20,03% 9,56% 15,73% 6,27% 14,53% 37,21% -0,67% 17,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,47% 11,97% 14,35% 6,47% 10,43% 4,02% 3,92% 13,11% -0,22% 5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,36% 85,51% 88,79% 89,16% 89,97% 93,40% 88,40% 90,88% 86,53% 78,59%
Rörelsekapital/omsättning 13,66% 13,30% 15,07% 12,74% 13,61% 4,98% 7,50% 15,01% 6,54% 9,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,30% 32,23% 29,27% 23,19% 28,85% 22,18% 45,20% 46,54% 27,04% 42,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,21% 181,33% 155,73% 140,80% 164,29% 104,19% 136,12% 179,71% 122,46% 161,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!