Visa allt om J. Anders Bygg AB
Visa allt om J. Anders Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 10 907 11 516 13 412 9 960 9 369 12 944 11 316 11 795 10 945
Övrig omsättning 20 - 43 - 76 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 777 -914 1 563 -1 006 -643 915 1 743 1 018 2 813
Resultat efter finansnetto 779 -914 1 583 -980 -528 970 1 743 1 027 2 844
Årets resultat 714 0 1 358 4 3 711 948 544 1 485
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 20 46 74 148 1 138 1 480 196 212
Omsättningstillgångar 3 936 3 254 3 771 2 381 3 055 4 501 3 676 5 063 3 813
Tillgångar 3 936 3 275 3 816 2 455 3 203 5 639 5 156 5 259 4 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 749 2 035 2 035 676 672 2 720 2 389 1 811 1 585
Obeskattade reserver 308 447 719 885 925 1 466 1 484 1 041 770
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 879 793 1 063 893 1 606 1 453 1 284 2 407 1 669
Skulder och eget kapital 3 936 3 275 3 816 2 455 3 203 5 639 5 156 5 259 4 024
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 809 770 545
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 443 410 482 828 1 027 612 702 365
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 163 166 22 350 542 472 511 337
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 000 380 370 318
Omsättning 10 927 11 516 13 455 9 960 9 445 12 944 11 316 11 795 10 945
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 3 3 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 907 11 516 13 412 4 980 3 123 4 315 2 829 2 949 3 648
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 684 639 302 435 569 503 532 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 797 -889 1 592 -932 -566 971 1 795 1 066 2 816
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,29% -14,14% 34,66% 6,31% -27,62% 14,39% -4,06% 7,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,82% -27,88% 41,48% -39,92% -16,52% 17,29% 33,90% 19,53% 70,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,15% -7,93% 11,80% -9,84% -5,65% 7,53% 15,45% 8,71% 25,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,35% 10,30% 27,96% 10,29% 22,59% 30,23% 46,70% 48,11% 50,79%
Rörelsekapital/omsättning 28,03% 21,37% 20,19% 14,94% 15,47% 23,55% 21,14% 22,52% 19,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,95% 72,78% 68,02% 55,65% 42,26% 67,40% 67,55% 49,02% 53,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 447,78% 410,34% 354,75% 266,63% 190,22% 309,77% 286,29% 210,34% 228,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...