Visa allt om Ekdalens Biotransporter AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 58 261 53 115 42 818 36 922 33 497 37 176 42 594 22 602 21 116 25 516
Övrig omsättning 418 246 471 1 048 644 2 823 1 806 1 626 485 279
Rörelseresultat (EBIT) 18 893 11 038 6 141 1 467 1 033 3 305 5 644 2 200 1 655 -1 355
Resultat efter finansnetto 18 514 10 453 5 566 33 40 1 774 4 489 1 228 707 -2 771
Årets resultat 9 546 58 212 6 1 0 79 1 054 707 -1 851
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 221 16 759 22 259 22 016 35 991 35 957 31 485 20 009 22 474 25 722
Omsättningstillgångar 23 170 14 239 13 712 17 337 12 567 21 766 19 508 11 899 8 497 6 150
Tillgångar 45 391 30 998 35 971 39 353 48 558 57 723 50 992 31 909 30 971 31 872
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 712 1 465 1 407 7 696 7 690 7 689 7 689 7 610 6 556 5 849
Obeskattade reserver 14 595 8 249 8 404 3 054 6 296 6 296 4 538 174 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 975 4 427 13 988 15 391 19 919 25 866 22 451 11 230 12 418 14 566
Kortfristiga skulder 13 110 16 857 12 172 13 213 14 654 17 872 16 315 12 895 11 997 11 457
Skulder och eget kapital 45 391 30 998 35 971 39 353 48 558 57 723 50 992 31 909 30 971 31 872
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 482 4 601 2 649 3 702 5 411
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 1 993 1 470 955 1 375 1 858
Utdelning till aktieägare 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 58 679 53 361 43 289 37 970 34 141 39 999 44 400 24 228 21 601 25 795
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 21 17 18 17 17 16 9 11 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 533 2 529 2 519 2 051 1 970 2 187 2 662 2 511 1 920 1 701
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 502 445 456 433 452 385 414 475 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 540 13 208 9 128 4 709 4 957 6 793 8 607 4 372 3 507 913
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,69% 24,05% 15,97% 10,22% -9,90% -12,72% 88,45% 7,04% -17,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,66% 35,97% 17,33% 3,73% 2,16% 5,79% 11,07% 6,89% 5,42% -4,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,46% 20,99% 14,56% 3,98% 3,13% 9,00% 13,26% 9,73% 7,95% -5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,27% -4,93% 3,60% 11,17% -6,23% 10,47% 7,50% -4,41% -16,58% -20,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,48% 25,48% 22,13% 25,61% 25,95% 21,83% 22,02% 24,27% 21,17% 18,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,30% 68,39% 78,07% 85,47% 41,76% 77,01% 66,17% 81,57% 60,47% 47,46%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...