Visa allt om Alens Tandvård AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 280 4 528 4 508 4 591 4 405 3 569 3 212 3 450 3 514 2 969
Övrig omsättning 260 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 341 283 204 369 134 303 302 138 297 -166
Resultat efter finansnetto 318 256 168 347 118 286 274 99 249 -219
Årets resultat 213 103 142 184 153 154 139 45 164 -104
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 413 399 478 367 499 351 265 370 453 765
Omsättningstillgångar 1 407 1 076 1 134 1 237 757 629 734 490 671 469
Tillgångar 1 820 1 476 1 612 1 603 1 256 980 999 860 1 124 1 235
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 427 214 261 288 254 255 240 145 265 121
Obeskattade reserver 386 343 227 247 149 238 159 30 47 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0
Långfristiga skulder 343 457 613 568 230 19 145 271 407 563
Kortfristiga skulder 664 461 511 501 623 468 455 335 405 551
Skulder och eget kapital 1 820 1 476 1 612 1 603 1 256 980 999 860 1 124 1 235
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 182
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 016 1 097 1 138 987 812
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 468 481 484 402 465
Utdelning till aktieägare 0 0 150 169 150 0 0 0 0 0
Omsättning 4 540 4 536 4 514 4 591 4 405 3 569 3 212 3 450 3 514 2 969
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 070 906 902 918 881 892 803 863 879 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 585 484 465 471 445 403 406 412 358 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 494 458 374 501 306 453 434 266 651 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,48% 0,44% -1,81% 4,22% 23,42% 11,11% -6,90% -1,82% 18,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,74% 19,17% 12,66% 23,08% 10,67% 30,92% 30,23% 16,16% 26,42% -13,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,97% 6,25% 4,53% 8,06% 3,04% 8,49% 9,40% 4,03% 8,45% -5,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,02% 81,71% 78,93% 80,83% 74,48% 76,88% 84,25% 74,61% 79,23% 80,97%
Rörelsekapital/omsättning 17,36% 13,58% 13,82% 16,03% 3,04% 4,51% 8,69% 4,49% 7,57% -2,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,00% 32,62% 27,17% 29,99% 29,48% 44,96% 36,44% 19,58% 26,66% 9,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,28% 204,77% 193,54% 226,75% 102,09% 134,40% 161,32% 146,27% 165,68% 85,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!