Visa allt om Restaurang Köksverket & Catering AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 4 959 5 673 6 219 5 623 5 511 5 382 5 401 5 378 5 067 4 935
Övrig omsättning 322 211 201 245 274 263 26 25 - -
Rörelseresultat (EBIT) 232 491 454 -94 -27 196 145 217 53 -62
Resultat efter finansnetto 231 491 454 -94 -27 194 144 218 55 -62
Årets resultat 204 273 236 -15 -17 86 254 151 164 1
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 349 326 343 292 213 193 144 148 169 292
Omsättningstillgångar 1 971 2 087 1 666 1 443 1 462 1 475 1 458 1 612 1 477 1 280
Tillgångar 2 320 2 413 2 009 1 735 1 675 1 668 1 601 1 760 1 646 1 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 048 844 671 535 550 568 582 428 377 213
Obeskattade reserver 427 460 333 200 295 319 255 463 457 645
Avsättningar (tkr) 271 267 244 199 149 100 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 53 55 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 573 789 705 801 680 682 765 869 812 715
Skulder och eget kapital 2 320 2 413 2 009 1 735 1 675 1 668 1 601 1 760 1 646 1 572
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 475 600 600 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 1 443 1 301 768 710 564 498
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 - 744 647 686 711 671 551
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 100 100 100 0
Omsättning 5 281 5 884 6 420 5 868 5 785 5 645 5 427 5 403 5 067 4 935
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 6 6 4 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 240 1 135 1 037 937 1 378 897 900 896 1 013 987
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 368 314 329 373 568 338 277 289 342 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 250 508 469 -80 -10 209 210 307 151 33
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,59% -8,78% 10,60% 2,03% 2,40% -0,35% 0,43% 6,14% 2,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,00% 20,35% 22,60% -5,36% -1,55% 11,75% 9,12% 12,39% 3,34% -3,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,68% 8,66% 7,30% -1,65% -0,47% 3,64% 2,70% 4,05% 1,09% -1,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,40% 57,24% 59,83% 57,32% 59,41% 59,53% 60,12% 61,88% 59,82% 56,11%
Rörelsekapital/omsättning 28,19% 22,88% 15,45% 11,42% 14,19% 14,73% 12,83% 13,82% 13,12% 11,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,53% 49,85% 46,33% 39,83% 46,57% 48,97% 48,78% 43,71% 43,37% 43,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 326,70% 252,60% 222,27% 168,41% 204,41% 206,30% 181,31% 176,41% 172,66% 168,53%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...