Visa allt om House of Paint Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 11 659 12 483 12 605 10 795 7 859 6 801 4 855 3 035 3 002 2 683
Övrig omsättning 628 329 120 210 612 380 500 327 319 24
Rörelseresultat (EBIT) 727 2 035 1 280 1 362 1 323 1 387 737 559 566 -384
Resultat efter finansnetto 714 2 023 1 275 1 356 1 313 1 386 737 559 565 -385
Årets resultat 460 1 183 743 790 765 1 081 431 453 565 -385
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 226 180 189 142 141 54 30 25 62 112
Omsättningstillgångar 8 205 7 793 6 162 5 363 3 819 3 241 2 325 1 480 1 015 588
Tillgångar 8 431 7 973 6 351 5 505 3 961 3 295 2 354 1 505 1 077 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 053 4 593 3 410 2 667 1 877 1 512 1 131 701 448 -117
Obeskattade reserver 1 718 1 693 1 182 858 517 184 184 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
Kortfristiga skulder 1 660 1 686 1 759 1 980 1 566 1 598 1 038 805 629 742
Skulder och eget kapital 8 431 7 973 6 351 5 505 3 961 3 295 2 354 1 505 1 077 699
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 174 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 746 1 003 603 907
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 593 374 291 502
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0
Omsättning 12 287 12 812 12 725 11 005 8 471 7 181 5 355 3 362 3 321 2 707
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 8 10 7 4 3 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 166 1 248 1 261 1 080 982 680 694 759 1 001 447
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 493 507 449 402 290 340 345 351 242
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 804 2 112 1 352 1 410 1 351 1 402 770 596 616 -333
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,60% -0,97% 16,77% 37,36% 15,56% 40,08% 59,97% 1,10% 11,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,62% 25,52% 20,15% 24,74% 33,40% 42,09% 31,31% 37,14% 52,55% -54,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,24% 16,30% 10,15% 12,62% 16,83% 20,39% 15,18% 18,42% 18,85% -14,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,56% 64,74% 62,71% 66,10% 64,10% 72,05% 73,12% 74,63% 68,52% 67,28%
Rörelsekapital/omsättning 56,14% 48,92% 34,93% 31,34% 28,67% 24,16% 26,51% 22,24% 12,86% -5,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,83% 74,17% 68,21% 60,60% 57,57% 50,24% 54,14% 46,58% 41,60% -16,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 467,65% 441,16% 334,68% 264,60% 236,72% 193,62% 213,39% 171,30% 155,64% 67,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!