Visa allt om Mechanum Sverige AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 391 781 370 237 329 974 304 491
Övrig omsättning 3 896 1 122 2 655 1 911
Rörelseresultat (EBIT) 3 206 -10 406 -8 981 -23 886
Resultat efter finansnetto 1 759 -13 727 -11 717 -26 155
Årets resultat 1 228 -11 507 -11 171 -20 772
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 417 64 950 66 371 69 503
Omsättningstillgångar 55 291 58 304 55 309 48 521
Tillgångar 113 708 123 254 121 680 118 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 617 21 663 4 291 12 519
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 708 2 814 3 726 4 752
Långfristiga skulder 10 447 16 310 40 073 23 557
Kortfristiga skulder 78 936 82 467 73 590 77 196
Skulder och eget kapital 113 708 123 254 121 680 118 024
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 1 566 1 629 2 454 3 316
Varav tantiem till styrelse & VD 686 - - -
Löner till övriga anställda 112 999 112 228 99 450 90 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 46 154 45 942 41 355 39 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 395 677 371 359 332 629 306 402
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 302 294 276 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 297 1 259 1 196 1 223
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 553 532 566
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 960 1 036 2 053 -14 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,82% 12,20% 8,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,87% -8,42% -7,32% -20,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,83% -2,80% -2,70% -7,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,11% 61,05% 62,57% 61,33%
Rörelsekapital/omsättning -6,04% -6,53% -5,54% -9,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,89% 17,58% 3,53% 10,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,05% 43,06% 48,93% 41,40%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 388 172 362 395 318 023 293 583 296 045 287 071 293 090 271 053 273 415 261 520
Övrig omsättning 3 881 1 042 2 516 1 016 99 524 573 970 5 583 7 319
Rörelseresultat (EBIT) 3 038 -9 933 -7 351 -23 195 -6 529 -8 774 -7 384 -11 945 -10 799 -16 920
Resultat efter finansnetto 1 985 -12 781 -9 760 -25 107 -8 511 -10 741 -9 571 -14 395 -13 597 -18 334
Årets resultat 1 454 -10 697 -9 571 -19 887 -6 721 -8 592 -7 757 -11 291 -12 752 -13 261
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 15 367 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 056 60 260 61 836 62 555 54 958 58 792 62 275 68 812 72 146 72 457
Omsättningstillgångar 56 408 58 959 52 624 44 870 53 388 36 100 43 455 38 052 41 883 55 451
Tillgångar 113 464 119 219 114 460 107 425 123 713 94 893 105 730 106 865 114 029 127 909
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 341 24 818 6 473 13 100 32 987 18 341 26 933 34 690 37 980 39 982
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 708 2 208 3 018 3 828 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 625 13 225 37 400 19 360 0 0 0 0 0 10 000
Kortfristiga skulder 76 790 78 968 67 569 71 137 90 726 76 552 78 797 72 175 76 049 77 926
Skulder och eget kapital 113 464 119 219 114 460 107 425 123 713 94 893 105 730 106 865 114 029 127 909
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 566 1 629 2 454 3 127 1 540 1 713 1 699 2 960 2 748 2 246
Varav tantiem till styrelse & VD 686 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 112 999 109 989 93 030 85 534 80 059 75 883 75 035 70 540 74 824 77 352
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 46 154 45 021 38 911 37 246 33 290 28 489 26 596 25 471 25 601 24 419
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 392 053 363 437 320 539 294 599 296 144 287 595 293 663 272 023 278 998 268 839
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 302 294 260 237 221 217 201 193 226 229
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 285 1 233 1 223 1 239 1 340 1 323 1 458 1 404 1 210 1 142
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 541 526 564 539 505 530 529 474 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 365 -1 153 1 245 -15 344 1 773 1 378 2 669 -1 672 -2 679 -10 798
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,11% 13,95% 8,32% -0,83% 3,13% -2,05% 8,13% -0,86% 4,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,88% -8,17% -6,33% -21,50% -5,28% -9,25% -6,96% -11,15% -9,47% -13,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,84% -2,69% -2,28% -7,87% -2,21% -3,06% -2,51% -4,39% -3,95% -6,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,43% 60,12% 60,88% 60,40% 60,26% 58,79% 58,13% 60,79% 60,89% 60,78%
Rörelsekapital/omsättning -5,25% -5,52% -4,70% -8,95% -12,61% -14,09% -12,06% -12,59% -12,50% -8,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,22% 20,82% 5,66% 12,19% 26,66% 19,33% 25,47% 32,46% 33,31% 31,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,96% 46,89% 51,02% 40,95% 36,60% 28,33% 32,27% 29,74% 34,72% 45,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...