Visa allt om Entrack AB
Visa allt om Entrack AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 183 502 161 266 65 893 63 782 64 659 66 296 57 458 53 131 29 120
Övrig omsättning 1 135 1 766 296 440 1 235 966 47 103 2
Rörelseresultat (EBIT) 25 942 21 518 11 056 10 664 9 351 11 160 9 677 7 659 2 667
Resultat efter finansnetto 27 445 28 962 10 753 10 180 8 852 10 704 9 150 6 499 1 910
Årets resultat 5 776 22 211 6 670 5 648 4 748 7 898 6 682 3 441 372
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 527 3 004 25 322 1 064 1 308 960 1 091 1 258 1 490
Omsättningstillgångar 136 345 142 243 51 013 49 831 47 817 39 700 37 497 34 412 31 143
Tillgångar 138 873 145 247 76 335 50 895 49 125 40 660 38 588 35 669 32 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 645 68 589 31 859 26 189 21 041 16 793 10 595 3 913 472
Obeskattade reserver 25 696 24 156 9 772 7 606 5 105 2 696 2 722 2 671 936
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 373 23 917 28 716 6 500 8 500 8 027 16 301 22 794 24 480
Kortfristiga skulder 31 158 28 584 5 989 10 601 14 479 13 143 8 970 6 292 6 745
Skulder och eget kapital 138 873 145 247 76 335 50 895 49 125 40 660 38 588 35 669 32 633
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 583 666 652 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 167 13 113 4 050 3 940 3 941 2 555 2 266 1 944 594
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 879 4 462 1 345 1 299 1 279 1 036 892 906 331
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 1 000 500 500 1 700 0 0
Omsättning 184 637 163 032 66 189 64 222 65 894 67 262 57 505 53 234 29 122
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 38 10 11 11 11 9 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 705 4 244 6 589 5 798 5 878 6 027 6 384 6 641 3 640
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 463 540 476 475 379 425 438 154
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 696 22 220 11 269 10 879 9 630 11 394 9 910 7 978 2 862
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,79% 144,74% 3,31% -1,36% -2,47% 15,38% 8,14% 82,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,23% 20,72% 14,51% 20,96% 19,09% 27,59% 25,11% 21,52% 8,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,31% 18,66% 16,81% 16,73% 14,50% 16,92% 16,87% 14,45% 9,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,48% 28,34% 28,17% 27,95% 23,36% 25,67% 25,55% 23,18% 21,30%
Rörelsekapital/omsättning 57,32% 70,48% 68,33% 61,51% 51,56% 40,06% 49,65% 52,93% 83,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,58% 60,19% 51,72% 62,47% 50,49% 46,19% 32,66% 16,36% 3,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,45% 194,91% 343,91% 176,92% 118,97% 107,82% 165,20% 151,19% 108,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...