Visa allt om Glas & Fasadmontage i Eskilstuna AB
Visa allt om Glas & Fasadmontage i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 545 2 848 2 727 1 845 3 587 3 375 4 941 5 849 3 393
Övrig omsättning 40 - - - - 48 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 363 112 124 104 -12 394 140 400 639
Resultat efter finansnetto 363 112 124 106 -11 393 136 401 636
Årets resultat 282 87 100 69 2 296 97 272 441
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 19 38 67 117 97 122 146 90
Omsättningstillgångar 962 743 656 618 760 1 223 1 318 1 070 1 202
Tillgångar 979 762 694 685 877 1 320 1 440 1 216 1 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 456 325 393 443 524 772 604 627 541
Obeskattade reserver 4 4 5 12 0 23 35 37 19
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 519 434 297 230 353 525 801 552 732
Skulder och eget kapital 979 762 694 685 877 1 320 1 440 1 216 1 292
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 290 403 238 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 086 1 021 1 021 731 1 602 690 917 1 242 691
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 464 424 375 229 524 328 494 480 304
Utdelning till aktieägare 249 0 155 150 150 250 128 120 187
Omsättning 3 585 2 848 2 727 1 845 3 587 3 423 4 941 5 849 3 393
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 5 4 5 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 709 570 545 461 717 844 988 975 1 131
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 367 339 327 282 510 400 414 385 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 378 131 153 142 43 437 179 428 649
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,47% 4,44% 47,80% -48,56% 6,28% -31,69% -15,52% 72,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,18% 14,96% 18,30% 15,47% -0,91% 29,85% 9,72% 33,14% 49,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,27% 4,00% 4,66% 5,75% -0,22% 11,67% 2,83% 6,89% 18,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,82% 81,36% 80,23% 92,57% 93,84% 81,54% 98,68% 98,65% 97,29%
Rörelsekapital/omsättning 12,50% 10,85% 13,16% 21,03% 11,35% 20,68% 10,46% 8,86% 13,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,90% 43,06% 57,19% 65,96% 59,75% 59,77% 43,74% 53,75% 42,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,36% 171,20% 220,88% 268,70% 215,30% 232,95% 164,54% 193,84% 164,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...