Visa allt om Arne Klang Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 27 035 25 411 28 471 48 630 32 492 28 083 20 601 16 628 19 184 16 009
Övrig omsättning 328 132 167 171 176 13 1 13 96 50
Rörelseresultat (EBIT) 313 428 -124 3 547 3 895 3 195 617 222 1 706 1 542
Resultat efter finansnetto 312 428 -127 3 543 3 893 3 187 597 180 1 645 1 457
Årets resultat 340 249 178 2 081 2 321 1 880 467 134 779 784
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 203 6 031 6 054 3 591 3 213 3 192 3 116 3 388 3 560 2 986
Omsättningstillgångar 9 797 8 007 9 182 13 599 11 089 7 397 5 444 3 946 4 613 4 320
Tillgångar 16 000 14 039 15 236 17 189 14 302 10 589 8 560 7 334 8 174 7 306
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 029 4 189 4 440 5 262 4 180 2 859 1 479 1 512 1 878 1 598
Obeskattade reserver 3 405 3 541 3 496 3 912 3 087 2 208 1 465 1 492 1 519 968
Avsättningar (tkr) 935 815 695 575 455 385 325 265 205 145
Långfristiga skulder 0 0 400 0 0 0 407 0 750 1 361
Kortfristiga skulder 7 632 5 493 6 205 7 440 6 579 5 137 4 884 4 065 3 823 3 232
Skulder och eget kapital 16 000 14 039 15 236 17 189 14 302 10 589 8 560 7 334 8 174 7 306
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 364 5 148 4 662 4 229 3 892
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 120 1 718 1 489 1 363 1 275
Utdelning till aktieägare 500 500 0 500 500 500 500 500 500 500
Omsättning 27 363 25 543 28 638 48 801 32 668 28 096 20 602 16 641 19 280 16 059
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 17 17 16 15 13 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 931 1 815 2 034 2 861 1 911 1 755 1 373 1 279 1 599 1 455
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 613 650 529 472 464 454 468 461 458
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 833 987 293 3 866 4 327 3 535 969 606 1 989 1 765
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,39% -10,75% -41,45% 49,67% 15,70% 36,32% 23,89% -13,32% 19,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,96% 3,05% -0,81% 20,64% 27,23% 30,18% 7,22% 3,05% 20,91% 21,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,16% 1,68% -0,44% 7,29% 11,99% 11,38% 3,00% 1,35% 8,91% 9,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,85% 47,23% 42,70% 31,28% 44,53% 45,55% 44,70% 38,44% 45,33% 51,13%
Rörelsekapital/omsättning 8,01% 9,89% 10,46% 12,67% 13,88% 8,05% 2,72% -0,72% 4,12% 6,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,78% 49,51% 47,04% 48,36% 46,06% 43,26% 30,63% 36,48% 36,67% 31,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,37% 145,77% 146,09% 182,78% 168,55% 143,99% 105,20% 97,07% 114,41% 133,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!