Visa allt om Novia Ekonomi AB
Visa allt om Novia Ekonomi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 13 737 13 421 10 796 9 865 8 938 6 111 4 765 3 960 1 899
Övrig omsättning 303 316 393 540 793 699 730 455 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 304 3 260 2 630 2 578 1 860 682 790 77 584
Resultat efter finansnetto 3 257 3 194 2 562 2 478 1 728 580 715 47 585
Årets resultat 3 442 2 471 1 469 1 351 1 092 744 716 27 307
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 776 4 569 4 659 4 772 4 886 4 972 3 144 81
Omsättningstillgångar 9 273 4 748 3 500 3 677 2 096 1 483 988 1 165 944
Tillgångar 9 273 9 524 8 069 8 336 6 868 6 369 5 960 4 310 1 025
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 669 3 227 1 756 2 787 2 036 1 644 900 184 407
Obeskattade reserver 0 1 644 1 644 986 357 0 164 165 158
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 2 711 2 808 2 906 2 978 3 077 3 176 3 000 0
Kortfristiga skulder 5 577 1 942 1 862 1 658 1 496 1 648 1 720 961 460
Skulder och eget kapital 9 273 9 524 8 069 8 336 6 868 6 369 5 960 4 310 1 025
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 800 1 080 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 120 5 441 4 293 2 585 4 228 2 842 1 628 1 422 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 587 1 531 1 017 384 1 491 1 031 880 918 302
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 1 000 750 600 700 0 0 250
Omsättning 14 040 13 737 11 189 10 405 9 731 6 810 5 495 4 415 1 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 11 9 12 9 8 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 057 959 981 1 096 745 679 596 566 380
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 549 534 533 394 495 440 428 497 186
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 394 3 354 2 720 2 674 1 974 796 861 104 596
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,35% 24,31% 9,44% 10,37% 46,26% 28,25% 20,33% 108,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,68% 34,24% 32,83% 30,94% 27,11% 10,74% 13,31% 1,95% 57,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,09% 24,30% 24,54% 26,14% 20,83% 11,19% 16,64% 2,12% 30,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,91% 20,91% 15,17% 20,47% 6,71% -2,70% -15,36% 5,15% 25,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,57% 47,35% 37,65% 42,15% 33,48% 25,81% 17,13% 7,03% 50,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,27% 244,49% 187,97% 221,77% 140,11% 89,99% 57,44% 121,23% 205,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...