Visa allt om Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 481 374 426 165 369 391 310 527 241 463 165 186 117 722 111 375
Övrig omsättning 25 231 8 927 1 907 1 607 4 444 1 268 1 578 857
Rörelseresultat (EBIT) -11 631 29 735 35 045 19 569 -3 417 -1 557 -432 2 633
Resultat efter finansnetto -12 637 28 751 34 082 17 703 -4 753 -2 337 -1 107 1 613
Årets resultat -12 647 22 444 26 661 13 797 -3 728 -1 923 -895 1 222
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 094 57 410 34 817 33 605 35 859 35 866 33 070 33 748
Omsättningstillgångar 102 824 107 704 80 963 43 170 32 795 28 524 12 370 10 621
Tillgångar 160 919 165 115 115 779 76 774 68 654 64 390 45 441 44 369
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 478 59 125 36 680 13 979 1 182 6 410 5 373 7 768
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 236 487
Långfristiga skulder 28 226 31 581 17 904 17 289 28 832 25 250 20 211 19 031
Kortfristiga skulder 89 215 74 409 61 195 45 506 38 639 32 730 19 621 17 083
Skulder och eget kapital 160 919 165 115 115 779 76 774 68 654 64 390 45 441 44 369
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 2 190 1 440 1 440 123 - 1 440 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 504 169 548 135 634 112 243 96 253 59 886 38 506 36 417
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader 310 811 67 900 55 185 46 840 41 423 25 648 15 581 14 554
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 506 605 435 092 371 298 312 134 245 907 166 454 119 300 112 232
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 478 364 312 246 198 134 77 80
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 007 1 171 1 184 1 262 1 220 1 233 1 529 1 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 662 662 625 659 706 658 710 644
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 894 33 166 38 013 22 285 -686 745 1 315 4 217
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,95% 15,37% 18,96% 28,60% 46,18% 40,32% 5,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,18% 18,01% 30,27% 25,49% -4,98% -2,41% -0,95% 5,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,40% 6,98% 9,49% 6,30% -1,42% -0,94% -0,37% 2,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 71,96% 100,00% 69,93% 68,96% 65,78% 60,73% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,83% 7,81% 5,35% -0,75% -2,42% -2,55% -6,16% -5,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,02% 35,81% 31,68% 18,21% 1,72% 9,95% 11,82% 17,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,51% 141,49% 128,34% 89,54% 78,60% 83,59% 61,07% 62,17%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 451 079 399 147 343 570 285 871 217 580 158 890 117 574 111 198 104 752 78 674
Övrig omsättning 24 142 8 063 439 246 3 317 673 772 121 957 674
Rörelseresultat (EBIT) -13 271 29 172 33 210 16 741 -3 022 -807 1 223 3 038 575 8 606
Resultat efter finansnetto -14 111 28 361 32 409 15 024 -4 197 -1 453 686 2 179 -343 7 676
Årets resultat -12 611 21 222 24 453 11 096 -3 933 -733 41 975 135 3 840
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 431 54 533 31 811 30 380 32 301 32 002 29 076 29 680 30 670 23 799
Omsättningstillgångar 86 168 97 421 70 629 36 101 28 359 24 607 11 865 9 751 10 596 16 304
Tillgångar 140 599 151 953 102 439 66 480 60 661 56 609 40 941 39 431 41 266 40 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 646 53 256 32 034 11 541 1 445 6 878 4 651 6 110 5 636 6 301
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 071 2 216 1 865 3 351
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 526 24 881 11 204 10 589 22 132 18 550 13 511 12 331 13 878 13 496
Kortfristiga skulder 81 427 73 816 59 201 44 351 37 083 31 181 21 707 18 775 19 888 16 955
Skulder och eget kapital 140 599 151 953 102 439 66 480 60 661 56 609 40 941 39 431 41 266 40 102
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 190 1 440 1 440 1 232 - 1 440 - 0 - 1 140
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 207 854 157 787 125 583 104 255 88 269 57 596 38 506 36 417 36 139 23 260
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 84 237 63 781 51 158 43 324 38 294 24 667 15 581 14 554 13 136 8 674
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 500 0 0 1 000 0 800
Omsättning 475 221 407 210 344 009 286 117 220 897 159 563 118 346 111 319 105 709 79 348
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 446 335 287 246 183 113 77 80 64 56
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 011 1 191 1 197 1 162 1 189 1 406 1 527 1 390 1 637 1 405
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 672 629 612 702 751 710 644 782 607
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -9 664 32 475 35 959 19 125 -644 1 298 2 885 4 538 2 024 9 509
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,01% 16,18% 20,18% 31,39% 36,94% 35,14% 5,73% 6,15% 33,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,39% 19,20% 32,42% 25,18% -4,98% -1,43% 2,99% 7,71% 1,42% 21,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,93% 7,31% 9,67% 5,86% -1,39% -0,51% 1,04% 2,73% 0,56% 10,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 69,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 64,82%
Rörelsekapital/omsättning 1,05% 5,91% 3,33% -2,89% -4,01% -4,14% -8,37% -8,12% -8,87% -0,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,78% 35,05% 31,27% 17,36% 2,38% 12,15% 13,40% 19,88% 17,18% 21,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,84% 128,69% 115,21% 75,93% 69,94% 75,18% 52,87% 51,94% 53,28% 96,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!