Visa allt om Mödala Gruppen Distanshandel AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 1 212 3 335 3 077 20 031 16 070 31 316 37 809 13 008 6 852 4 434
Övrig omsättning 2 32 9 586 20 0 0 0 0 170 14
Rörelseresultat (EBIT) -222 45 6 340 -346 -1 624 -14 277 -4 378 410 968 1 105
Resultat efter finansnetto -224 19 6 245 -553 -1 701 -14 317 -4 374 422 989 1 102
Årets resultat 108 19 6 245 -553 -1 701 -14 317 -3 439 250 588 624
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 82 116 69 109 76 89 76
Omsättningstillgångar 1 088 2 336 8 752 7 748 8 906 15 203 13 726 3 767 3 374 2 766
Tillgångar 1 088 2 336 8 752 7 830 9 022 15 272 13 835 3 843 3 463 2 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 859 1 901 6 682 4 659 5 671 465 1 366 1 805 1 805 1 343
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 935 862 679
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 635 0 0 1 000 4 0 0
Kortfristiga skulder 229 434 2 070 2 536 3 350 14 808 11 469 1 099 795 820
Skulder och eget kapital 1 088 2 336 8 752 7 830 9 022 15 272 13 835 3 843 3 463 2 842
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 356 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 289 2 008 1 913 904 324 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 94 605 703 337 216 75
Utdelning till aktieägare 609 1 150 4 800 0 0 0 0 500 250 125
Omsättning 1 214 3 367 12 663 20 051 16 070 31 316 37 809 13 008 7 022 4 448
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 - - 6 6 5 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 212 1 112 - - 2 678 5 219 7 562 4 336 3 426 2 217
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 724 480 - - 64 440 530 413 449 167
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -222 45 6 340 -312 -1 584 -14 238 -4 336 438 993 1 118
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,66% 8,38% -84,64% 24,65% -48,68% -17,17% 190,66% 89,84% 54,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,40% 1,93% 72,45% -4,41% -18,00% -93,46% -31,58% 11,42% 29,02% 38,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,32% 1,35% 206,08% -1,72% -10,11% -45,58% -11,56% 3,37% 14,67% 24,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,60% 72,05% 50,15% 52,18% 48,36% 42,36% 33,38% 28,02% 41,61% 49,39%
Rörelsekapital/omsättning 70,87% 57,03% 217,16% 26,02% 34,57% 1,26% 5,97% 20,51% 37,64% 43,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,95% 81,38% 76,35% 59,50% 62,86% 3,04% 9,87% 64,90% 70,47% 64,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 475,11% 538,25% 422,80% 142,82% 135,58% 47,63% 89,34% 132,21% 306,42% 188,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!