Visa allt om Everysport Group AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 89 663 91 700 61 644 20 892 15 608
Övrig omsättning 2 041 1 656 1 497 691 1 184
Rörelseresultat (EBIT) -3 444 -24 111 -13 671 -2 829 -2 213
Resultat efter finansnetto -4 704 -25 114 -15 021 -3 296 -2 335
Årets resultat -4 677 -22 772 -16 225 -3 637 -2 213
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 35 463 44 812 62 746 6 788 7 977
Omsättningstillgångar 18 769 14 974 17 438 8 446 10 973
Tillgångar 54 232 0 80 184 15 234 18 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 592 19 740 42 717 2 219 5 857
Minoritetsintressen 47 59 0 0 0
Avsättningar (tkr) 177 225 1 403 0 0
Långfristiga skulder 8 509 229 457 4 667 4 074
Kortfristiga skulder 29 907 39 531 35 607 8 348 9 020
Skulder och eget kapital 54 232 - 80 184 15 234 18 951
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 5 563 - - 1 060 1 096
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 19 702 - - 7 702 4 997
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 8 539 - - 3 727 2 877
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 91 704 93 356 63 141 21 583 16 792
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 61 51 21 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 601 1 503 1 209 995 1 115
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 632 513 601 660
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 943 -3 200 -2 834 -756 -1 242
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,22% 48,76% 195,06% 33,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,36% - -16,97% -18,01% -11,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,85% -26,24% -22,08% -13,13% -14,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -12,42% -26,78% -29,47% 0,47% 12,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,75% - 53,27% 14,57% 30,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,76% 37,88% 48,64% 101,17% 121,65%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 17 290 15 076 9 553 8 552 6 569 11 824 14 978 11 932 9 097 2 880
Övrig omsättning 34 1 0 191 0 691 1 184 1 537 1 198 455
Rörelseresultat (EBIT) -4 806 -3 513 -4 189 -8 508 -3 430 -649 -1 574 -895 82 -1 585
Resultat efter finansnetto -5 347 -4 018 -5 114 -10 734 -10 198 -1 173 -1 696 -1 074 27 -1 646
Årets resultat -3 707 3 979 5 860 -6 620 -10 438 -1 622 -1 607 -1 074 27 -1 646
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 68 951 66 211 60 900 61 266 62 354 7 898 8 652 2 371 1 627 827
Omsättningstillgångar 15 692 20 739 8 389 4 711 3 789 4 444 4 454 3 575 2 770 3 019
Tillgångar 84 643 86 950 69 289 65 977 66 144 12 342 13 107 5 946 4 396 3 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 772 55 479 50 970 44 617 51 237 4 841 6 462 3 142 2 277 2 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 250 2 000 3 000 229 457 4 902 4 074 188 296 389
Kortfristiga skulder 31 621 29 472 15 319 21 131 14 449 2 599 2 569 2 616 1 823 1 276
Skulder och eget kapital 84 643 86 950 69 289 65 977 66 144 12 342 13 107 5 946 4 396 3 846
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - 3 116 - - 1 060 1 096 900 711 542
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 60
Löner till övriga anställda 24 535 1 648 1 017 - - 4 228 4 681 4 750 3 890 1 483
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 6 789 799 1 608 - - 2 388 2 756 3 266 2 185 902
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 324 15 077 9 553 8 743 6 569 12 515 16 162 13 469 10 295 3 335
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 6 3 2 11 13 12 11 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 161 1 885 1 592 2 851 3 285 1 075 1 152 994 827 576
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 004 973 1 007 1 597 1 156 707 667 755 640 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 788 -3 499 -4 184 -6 898 -2 498 368 -688 -102 380 -1 322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,69% 57,81% 11,70% 30,19% -44,44% -21,06% 25,53% 31,16% 215,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,31% -3,75% -6,00% -14,90% -13,62% -5,22% -11,98% -15,05% 2,12% -41,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -25,98% -21,62% -43,53% -114,96% -137,16% -5,45% -10,48% -7,50% 1,02% -54,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -92,13% -57,93% -72,54% -192,00% -162,28% 15,60% 12,59% 8,04% 10,41% 60,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,17% 63,81% 73,56% 67,63% 77,46% 39,22% 49,30% 52,84% 51,80% 56,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,63% 70,37% 54,76% 22,29% 26,22% 170,99% 173,37% 136,66% 151,95% 236,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!