Visa allt om Coor Service Management Group AB
Visa allt om Coor Service Management Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 226 153 182 922 162 770 147 912 194 608 191 686 219 333 185 187 55 617 11
Övrig omsättning 874 - 163 60 - - 250 192 281 -
Rörelseresultat (EBIT) -22 850 -100 901 -96 901 -160 708 -75 416 -83 190 -11 452 -36 356 -148 007 1
Resultat efter finansnetto -23 727 -47 914 -343 642 -246 478 -105 091 78 928 -40 592 770 048 -335 649 -3 726
Årets resultat -18 576 322 586 -341 264 35 522 -105 091 78 928 -91 851 770 048 -294 277 -3 726
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 650 155 3 516 850 3 376 398 3 373 768 3 371 633 3 508 439 3 495 010 3 487 548 3 479 907 3 472 659
Omsättningstillgångar 1 733 749 4 541 318 3 856 712 2 748 106 2 757 307 2 367 368 1 658 409 855 612 253 577 212 769
Tillgångar 5 383 904 8 058 168 7 233 110 6 121 874 6 128 940 5 875 807 5 153 419 4 343 160 3 733 484 3 685 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 663 416 6 595 532 4 152 946 4 494 210 3 146 688 3 151 779 2 972 851 3 208 343 2 438 295 2 626 188
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 112 3 051 1 276 741 1 199 214 1 134 671 1 123 201 995 473 1 044 460 1 055 716 945 684
Kortfristiga skulder 1 717 376 1 459 585 1 803 423 428 451 1 847 581 1 600 827 1 185 095 90 357 239 473 113 556
Skulder och eget kapital 5 383 904 8 058 168 7 233 110 6 121 874 6 128 940 5 875 807 5 153 419 4 343 160 3 733 484 3 685 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 3 788 6 035 6 361 5 722 0 0 0 817 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 879 1 257 664 1 189 - - - 185 -
Löner till övriga anställda 60 163 55 667 51 606 75 859 61 543 65 660 63 153 52 661 47 672 0
Varav resultatlön till övriga anställda 5 772 5 516 1 659 3 298 5 582 5 037 - 5 190 3 366 -
Sociala kostnader 33 071 37 532 37 471 50 290 38 287 38 287 35 123 33 148 25 809 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 227 027 182 922 162 933 147 972 194 608 191 686 219 583 185 379 55 898 11
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 74 75 77 93 101 85 87 80 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 015 2 472 2 170 1 921 2 093 1 898 2 580 2 129 695 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 243 1 311 1 268 1 721 1 135 1 029 1 156 986 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 466 -93 310 -92 684 -157 521 -74 349 -83 039 -10 148 -35 056 -148 007 1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,63% 12,38% 10,05% -23,99% 1,52% -12,61% 18,44% 232,97% 505 509,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,08% 0,80% -1,94% -0,67% 1,03% 4,27% 2,15% 21,14% -3,46% 0,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,86% 35,38% -86,09% -27,93% 32,59% 130,81% 50,47% 495,81% -232,36% 10 600,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,24% 1 684,73% 1 261,47% 1 568,27% 467,47% 399,89% 215,80% 413,23% 25,36% 901 936,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,04% 81,85% 57,42% 73,41% 51,34% 53,64% 57,69% 73,87% 65,31% 71,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,95% 311,14% 213,86% 641,40% 149,24% 147,88% 139,94% 946,92% 105,89% 187,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...