Visa allt om Nordic Waterproofing AB
Visa allt om Nordic Waterproofing AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 358 983 368 837 351 946 335 271 362 754 491 337 460 464 458 045 376 633
Övrig omsättning 615 1 633 1 415 1 209 1 045 2 668 71 332 1 026
Rörelseresultat (EBIT) 54 459 55 294 47 556 39 707 33 404 34 618 44 563 43 637 20 697
Resultat efter finansnetto 62 943 56 816 48 959 42 588 35 150 32 550 43 973 42 952 21 069
Årets resultat 6 724 17 829 7 17 918 22 14 802 32 737 31 412 8 289
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 151 68 481 70 846 74 415 64 027 53 140 40 079 40 307 39 554
Omsättningstillgångar 107 842 93 608 77 834 100 850 77 272 109 851 110 097 115 680 117 244
Tillgångar 176 993 162 089 148 680 175 265 141 299 162 991 150 176 155 987 156 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 624 53 900 36 071 66 064 48 146 78 124 26 407 25 890 8 389
Obeskattade reserver 41 444 40 398 32 003 34 871 22 674 20 911 8 482 9 284 9 284
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 47 552
Kortfristiga skulder 94 925 67 791 80 606 74 330 70 479 63 956 115 287 120 813 91 573
Skulder och eget kapital 176 993 162 089 148 680 175 265 141 299 162 991 150 176 155 987 156 798
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 259 2 236 1 936 1 641 1 970 2 144 2 131 2 718 839
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 244 1 350 0
Löner till övriga anställda 28 219 26 894 26 844 26 806 28 792 47 133 46 514 50 663 32 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 13 555 12 557 12 580 12 241 12 810 25 929 24 834 23 824 14 891
Utdelning till aktieägare 7 000 20 000 0 30 000 0 30 000 0 0 0
Omsättning 359 598 370 470 353 361 336 480 363 799 494 005 460 535 458 377 377 659
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 62 70 62 64 120 118 116 91
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 790 5 949 5 028 5 408 5 668 4 094 3 902 3 949 4 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 710 672 591 656 681 627 623 666 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 209 59 979 52 614 43 400 37 854 40 199 50 622 49 549 25 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,67% 4,80% 4,97% -7,58% -26,17% 6,70% 0,53% 21,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,00% 35,58% 33,59% 24,33% 25,48% 21,48% 29,69% 28,22% 13,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,75% 15,63% 14,19% 12,72% 9,92% 7,13% 9,68% 9,61% 5,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,29% 27,90% 27,64% 26,61% 23,86% 23,90% 26,79% 26,72% 19,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,60% 7,00% -0,79% 7,91% 1,87% 9,34% -1,13% -1,12% 6,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,22% 52,69% 41,05% 53,21% 45,90% 57,39% 21,75% 20,98% 9,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,54% 74,46% 46,25% 94,82% 55,15% 77,45% 52,01% 64,23% 61,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...