Visa allt om Story Hotel Riddargatan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 12 754 11 830 27 186 27 038 26 923 31 790 41 820 52 754 52 124 52 597
Övrig omsättning 11 568 9 275 3 665 0 0 1 148 297 948 606
Rörelseresultat (EBIT) -4 169 -5 030 381 1 112 3 709 8 114 3 281 1 155 1 085 1 932
Resultat efter finansnetto -4 442 -5 314 81 766 3 270 7 426 2 327 -58 -279 186
Årets resultat -4 442 -5 314 -18 -24 -44 3 992 2 327 -58 -279 186
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 181 23 622 33 991 38 827 41 945 31 809 35 226 38 555 46 661 50 398
Omsättningstillgångar 11 750 12 850 14 925 13 945 13 166 14 458 7 799 9 139 6 256 7 145
Tillgångar 34 930 36 472 48 916 52 772 55 111 46 267 43 024 47 694 52 917 57 543
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 278 17 720 23 034 23 053 23 076 23 120 19 128 16 800 16 858 17 137
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 928 6 622 11 208 14 208 17 208 13 433 15 333 14 175 21 002 23 991
Kortfristiga skulder 17 724 12 130 14 673 15 511 14 826 9 713 8 563 16 719 15 057 16 415
Skulder och eget kapital 34 930 36 472 48 916 52 772 55 111 46 267 43 024 47 694 52 917 57 543
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 151 10 428 11 452 10 999
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 2 142 3 193 3 222 2 942
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 322 21 105 30 851 27 038 26 923 31 791 41 968 53 051 53 072 53 203
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 10 11 11 9 26 33 26 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 551 2 366 2 719 2 458 2 448 3 532 1 608 1 599 2 005 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 698 795 462 415 411 512 367 431 622 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 053 -2 151 3 468 4 601 7 097 11 586 6 965 4 690 4 722 5 477
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,81% -56,48% 0,55% 0,43% -15,31% -23,98% -20,73% 1,21% -0,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,56% -13,60% 1,59% 2,96% 7,34% 17,54% 7,63% 2,43% 2,05% 3,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -31,65% -41,93% 2,86% 5,77% 15,02% 25,53% 7,85% 2,19% 2,08% 3,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,26% 95,29% 91,46% 95,05% 97,86% 98,34% 89,60% 80,72% 82,44% 82,86%
Rörelsekapital/omsättning -46,84% 6,09% 0,93% -5,79% -6,17% 14,93% -1,83% -14,37% -16,88% -17,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,01% 48,59% 47,09% 43,68% 41,87% 49,97% 44,46% 35,22% 31,86% 29,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,11% 105,73% 101,55% 89,74% 88,49% 148,63% 90,94% 52,94% 39,60% 41,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!