Visa allt om Svenska Tungdykargruppen AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 158 862 150 446 135 737 97 976 52 186 35 127 42 254 40 948 20 272 21 408
Övrig omsättning 15 119 7 136 2 203 61 185 82 201 5 167 228
Rörelseresultat (EBIT) 248 9 332 9 516 6 820 3 885 2 403 3 547 3 173 577 2 389
Resultat efter finansnetto -2 600 8 111 8 319 6 302 3 391 1 732 3 007 2 849 304 2 174
Årets resultat 4 312 4 098 4 872 2 719 1 121 532 977 792 8 1 026
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 875 50 114 45 609 35 514 22 130 17 319 16 110 9 476 5 527 3 655
Omsättningstillgångar 68 618 41 083 21 166 15 748 8 644 7 474 6 229 12 416 3 565 4 630
Tillgångar 125 493 91 197 66 775 51 262 30 774 24 794 22 339 21 892 9 092 8 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 510 4 198 6 036 3 164 1 545 3 424 2 892 1 915 1 123 1 115
Obeskattade reserver 6 771 14 976 12 221 10 221 7 439 5 529 4 526 2 807 1 052 757
Avsättningar (tkr) 0 0 285 286 211 137 56 0 0 0
Långfristiga skulder 20 287 30 450 20 275 13 167 10 716 8 141 7 949 5 059 2 497 2 513
Kortfristiga skulder 89 925 41 574 27 959 24 424 10 862 7 563 6 916 12 111 4 421 3 901
Skulder och eget kapital 125 493 91 197 66 775 51 262 30 774 24 794 22 339 21 892 9 092 8 285
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 150 - - - - - 0 0 1 142
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 909 26 367 - - 9 831 8 077 8 922 8 625 6 333 4 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 847 10 681 - - 3 975 3 361 3 556 3 317 2 075 1 648
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 173 981 157 582 137 940 98 037 52 371 35 209 42 455 40 953 20 439 21 636
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 51 53 45 24 17 21 19 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 115 2 950 2 561 2 177 2 174 2 066 2 012 2 155 1 267 1 529
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 848 793 719 510 649 752 665 698 594 605
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 983 16 539 15 689 11 625 8 047 5 810 6 202 4 689 1 375 2 893
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,59% 10,84% 38,54% 87,74% 48,56% -16,87% 3,19% 101,99% -5,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,20% 10,26% 14,25% 13,30% 12,63% 9,70% 15,88% 14,52% 6,36% 28,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,16% 6,22% 7,01% 6,96% 7,45% 6,84% 8,40% 7,76% 2,85% 11,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,31% 54,88% 57,35% 53,88% 64,65% 79,08% 73,34% 64,24% 77,67% 80,02%
Rörelsekapital/omsättning -13,41% -0,33% -5,00% -8,86% -4,25% -0,25% -1,63% 0,74% -4,22% 3,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,99% 17,41% 23,31% 21,72% 23,88% 31,20% 28,75% 18,20% 20,88% 20,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,27% 64,81% 75,70% 64,48% 79,58% 98,82% 90,07% 102,52% 80,64% 118,69%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...