Visa allt om Byggnadsfirma Henrik Sundqvist Aktiebolag
Visa allt om Byggnadsfirma Henrik Sundqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 1 382 1 287 832 1 386 1 372 2 400 1 676 2 230 1 841 1 537
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 236 14 -104 -178 1 95 29 96 31 2
Resultat efter finansnetto 230 2 -115 -186 -2 92 25 93 29 -2
Årets resultat 230 2 -115 -186 -4 67 17 67 19 -4
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6
Omsättningstillgångar 269 135 75 305 389 466 320 426 282 348
Tillgångar 269 135 75 305 389 466 322 429 286 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 -36 -38 77 263 266 199 182 115 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 33 6 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 138 108 228 126 200 123 247 172 259
Skulder och eget kapital 269 135 75 305 389 466 322 429 286 355
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 343 - 0 - 0 63 300 344 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 324 446 389 0 113 274 280 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 118 137 168 153 35 129 221 244 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 382 1 287 832 1 386 1 372 2 400 1 676 2 230 1 841 1 537
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 382 1 287 832 693 686 2 400 1 676 1 115 921 769
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 465 488 480 334 282 53 441 405 439 200
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 236 14 -104 -178 1 97 30 97 33 4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,38% 54,69% -39,97% 1,02% -42,83% 43,20% -24,84% 21,13% 19,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 87,73% 11,11% -138,67% -58,03% 0,26% 20,39% 9,01% 22,38% 10,84% 0,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,08% 1,17% -12,50% -12,77% 0,07% 3,96% 1,73% 4,30% 1,68% 0,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,68% 59,98% 72,96% 59,31% 65,82% 20,38% 100,00% 54,53% 65,89% 44,31%
Rörelsekapital/omsättning 15,56% -0,23% -3,97% 5,56% 19,17% 11,08% 11,75% 8,03% 5,98% 5,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,12% -26,67% -50,67% 25,25% 67,61% 57,08% 61,80% 42,42% 40,21% 27,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 498,15% 97,83% 69,44% 133,77% 308,73% 233,00% 260,16% 172,47% 163,95% 134,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...