Visa allt om Versasec AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 23 736 13 286 17 480 13 584 13 962 8 606 5 438
Övrig omsättning 6 453 6 642 5 594 3 592 2 792 2 184 1 207
Rörelseresultat (EBIT) 4 639 -3 726 923 317 3 835 1 411 674
Resultat efter finansnetto 4 275 -3 792 1 026 417 3 916 1 304 667
Årets resultat 3 360 -2 947 620 86 3 008 1 033 1 558
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 * 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 134 11 874 8 573 6 073 4 702 3 841 2 887
Omsättningstillgångar 11 169 4 044 9 889 7 370 8 210 4 185 2 455
Tillgångar 23 303 - 18 462 13 442 12 912 8 025 5 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 602 7 242 8 596 - 7 344 4 319 3 286
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 797 214 331 447 578 886 271
Kortfristiga skulder 11 904 8 461 9 535 5 022 4 990 2 821 1 784
Skulder och eget kapital 23 303 - 18 462 13 442 12 912 8 025 5 342
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12 *
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 2 468 2 426 1 984 1 540 1 436 1 269 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 7 544 6 731 6 844 4 449 2 621 2 274 2 040
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - 0 -
Sociala kostnader 2 912 2 931 3 089 1 754 1 310 673 571
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 189 19 928 23 074 17 176 16 754 10 790 6 645
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 22 18 14 11 8 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 396 604 971 970 1 269 1 076 1 360
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 785 560 676 551 488 528 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 731 411 3 965 2 441 5 310 2 373 1 244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 78,65% -23,99% 28,68% -2,71% 62,24% 58,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,92% - 8,15% 3,60% 32,23% 18,34% 13,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,56% -28,02% 8,60% 3,56% 29,80% 17,10% 13,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,88%
Rörelsekapital/omsättning -3,10% -33,25% 2,03% 17,29% 23,06% 15,85% 12,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,50% - 46,56% - 56,88% 53,82% 61,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,83% 47,80% 103,71% 146,75% 164,53% 148,35% 137,61%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 17 641 10 794 14 533 10 976 9 171 7 323 4 604 3 007 1 265 694
Övrig omsättning 6 335 6 621 5 594 3 592 2 792 2 184 1 207 861 869 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 520 -3 970 1 636 1 903 1 975 1 280 469 -308 -1 597 -2 310
Resultat efter finansnetto 4 251 -3 991 1 667 2 001 2 055 1 172 462 -301 -1 594 -2 759
Årets resultat 3 337 -3 149 1 269 1 553 1 577 904 1 391 -301 -1 594 -2 751
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 214 11 912 8 592 6 164 4 909 3 935 2 895 1 321 772 24
Omsättningstillgångar 8 827 4 129 8 943 6 810 3 757 3 738 2 249 849 1 192 2 546
Tillgångar 21 042 16 041 17 535 12 974 8 666 7 673 5 144 2 171 1 964 2 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 034 7 697 9 230 7 961 5 777 4 200 3 296 1 383 1 620 2 029
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 788 214 331 447 578 886 271 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 220 8 130 7 975 4 566 2 310 2 587 1 576 787 344 541
Skulder och eget kapital 21 042 16 041 17 535 12 974 8 666 7 673 5 144 2 171 1 964 2 570
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 048 934 746 738 550 730 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 301 3 209 4 175 2 466 1 313 1 733 1 619 1 228 1 272 981
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 426 2 544 2 804 1 704 1 274 367 548 561 573 322
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 976 17 415 20 127 14 568 11 963 9 507 5 811 3 868 2 134 694
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 10 10 10 7 5 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 205 1 079 1 453 1 098 1 310 1 465 1 151 1 002 422 347
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 854 679 788 518 449 567 544 598 615 666
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 578 118 4 620 4 002 3 441 2 239 1 031 4 -1 490 -2 310
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 63,43% -25,73% 32,41% 19,68% 25,24% 59,06% 53,11% 137,71% 82,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,42% -24,75% 12,23% 15,94% 26,55% 17,48% 10,07% -12,25% -80,09% -107,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,74% -36,78% 14,76% 18,84% 25,09% 18,31% 11,25% -8,85% -124,35% -397,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,23% -37,07% 6,66% 20,44% 15,78% 15,72% 14,62% 2,06% 67,04% 288,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,44% 47,98% 52,64% 61,36% 66,66% 54,74% 64,07% 63,70% 82,48% 78,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,74% 50,79% 112,14% 149,15% 162,64% 144,49% 142,70% 107,88% 346,51% 470,61%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...