Visa allt om Kronohage Invest AB
Visa allt om Kronohage Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 804 395 294 376 313 319 433 310 349 358
Övrig omsättning - - 73 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 55 35 57 76 59 69 166 27 91 137
Resultat efter finansnetto 36 13 35 48 27 14 123 11 86 106
Årets resultat 27 11 25 38 20 32 67 44 44 56
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 480 2 261 2 289 1 961 1 994 2 028 1 685 1 404 354 249
Omsättningstillgångar 345 88 181 105 74 79 68 64 40 212
Tillgångar 4 825 2 349 2 470 2 067 2 068 2 107 1 753 1 468 393 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 265 1 135 1 124 1 098 1 060 1 041 627 244 200 156
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 31 0 50 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 1 156 1 216 935 968 1 034 1 067 1 190 125 200
Kortfristiga skulder 360 58 130 33 40 33 29 34 18 77
Skulder och eget kapital 4 825 2 349 2 470 2 067 2 068 2 107 1 753 1 468 393 461
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 9 0 8 19 5 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 7 19 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 804 395 367 376 313 319 433 310 349 358
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 1 0 1 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 804 395 294 - 313 - 433 - 349 358
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 194 7 12 - 23 - 16 - 21 28
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 136 107 90 109 93 107 211 59 136 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 103,54% 34,35% -21,81% 20,13% -1,88% -26,33% 39,68% -11,17% -2,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,14% 1,49% 2,31% 3,68% 2,85% 3,27% 9,47% 1,84% 24,68% 29,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,84% 8,86% 19,39% 20,21% 18,85% 21,63% 38,34% 8,71% 27,79% 38,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,05% 98,48% 90,14% 96,81% 96,49% 95,30% 97,00% 97,10% 97,13% 99,72%
Rörelsekapital/omsättning -1,87% 7,59% 17,35% 19,15% 10,86% 14,42% 9,01% 9,68% 6,30% 37,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,39% 48,32% 45,51% 53,12% 51,26% 49,41% 37,07% 16,62% 60,05% 38,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,83% 151,72% 139,23% 318,18% 185,00% 239,39% 234,48% 188,24% 222,22% 275,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...