Visa allt om PM FLEX Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 365 720 341 187 300 913 262 309 240 026 197 231
Övrig omsättning 2 182 2 187 1 690 1 850 914 1 501
Rörelseresultat (EBIT) 43 264 53 808 52 270 42 803 36 623 31 603
Resultat efter finansnetto 42 798 53 787 52 319 42 612 36 606 31 738
Årets resultat 32 902 41 577 40 681 33 050 28 420 24 490
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 360 17 450 12 744 7 471 3 837 1 705
Omsättningstillgångar 113 702 123 273 126 582 102 525 86 559 85 587
Tillgångar 134 061 140 723 139 326 109 996 90 396 87 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 810 53 760 64 351 48 594 37 605 31 179
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 957 3 022 1 797 761 409 82
Långfristiga skulder 366 959 1 047 905 1 115 0
Kortfristiga skulder 82 929 82 984 72 131 59 735 51 267 56 031
Skulder och eget kapital 134 061 140 723 139 326 109 996 90 396 87 292
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 3 818 3 697 3 433 2 685 3 337 2 081
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - 0
Löner till övriga anställda 8 700 7 045 6 807 6 484 7 065 7 447
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - 0
Sociala kostnader 5 934 5 420 4 898 4 013 4 570 4 016
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 367 902 343 374 302 603 264 159 240 940 198 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 24 381 26 245 25 076 21 859 20 002 17 930
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 270 1 306 1 310 1 173 1 275 1 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 44 071 55 013 53 355 43 789 37 470 32 012
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,19% 13,38% 14,72% 9,28% 21,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,72% 38,26% 37,59% 38,92% 40,55% 36,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,99% 15,78% 17,41% 16,32% 15,27% 16,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,79% 26,68% 28,19% 27,62% 29,14% 31,37%
Rörelsekapital/omsättning 8,41% 11,81% 18,10% 16,31% 14,70% 14,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,92% 38,20% 46,19% 44,18% 41,60% 35,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,72% 141,47% 169,41% 166,54% 155,27% 141,51%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 23 099 20 725 19 979 17 339 17 717 103 315 178 640 163 834 134 633 93 723
Övrig omsättning 315 1 1 90 19 1 266 2 505 1 706 1 306 520
Rörelseresultat (EBIT) 6 121 3 752 5 737 2 577 4 592 16 909 23 592 23 452 21 139 9 384
Resultat efter finansnetto 5 676 3 780 5 837 12 432 14 627 17 025 23 911 23 741 21 253 9 569
Årets resultat 34 520 42 061 35 763 32 218 29 102 22 514 12 726 17 234 15 711 9 318
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 190 17 171 12 422 7 659 3 447 3 031 387 464 633 872
Omsättningstillgångar 59 321 77 555 49 933 38 564 34 335 42 902 73 241 69 568 60 363 43 204
Tillgångar 79 511 94 726 62 355 46 223 37 782 45 933 73 628 70 032 60 996 44 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 784 42 264 52 354 41 591 31 373 24 270 13 756 24 030 22 795 15 084
Obeskattade reserver 495 440 700 750 420 373 6 401 127 45 195
Avsättningar (tkr) 3 848 2 925 1 643 596 317 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 384 49 097 7 659 3 286 5 672 21 289 53 471 45 875 38 155 28 796
Skulder och eget kapital 79 511 94 726 62 355 46 223 37 782 45 933 73 628 70 032 60 996 44 076
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 3 818 3 697 3 433 2 685 3 337 2 081 2 016 2 141 1 959 1 545
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 2 488 2 066 2 290 1 905 1 683 4 634 6 913 5 826 4 947 3 881
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - 0 0
Sociala kostnader 3 639 3 579 3 310 2 416 2 606 2 838 3 775 3 408 2 711 2 171
Utdelning till aktieägare 15 000 40 000 45 000 25 000 22 000 10 000 12 000 15 000 12 000 8 000
Omsättning 23 414 20 726 19 980 17 429 17 736 104 581 181 145 165 540 135 939 94 243
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 8 19 14 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 850 4 145 3 996 3 468 3 543 12 914 9 402 11 702 12 239 10 414
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 709 1 957 1 880 1 550 1 585 1 196 678 809 885 870
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 503 4 448 6 298 3 122 5 036 17 318 23 749 23 647 21 377 9 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,45% 3,73% 15,23% -2,13% -82,85% -42,17% 9,04% 21,69% 43,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,45% 3,99% 9,37% 27,22% 38,71% 37,07% 32,49% 34,02% 34,88% 21,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,10% 18,24% 29,23% 72,57% 82,56% 16,48% 13,39% 14,54% 15,80% 10,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 36,73% 28,35% 28,08% 28,69% 26,07%
Rörelsekapital/omsättning 90,64% 137,31% 211,59% 203,46% 161,78% 20,92% 11,07% 14,46% 16,50% 15,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,75% 44,98% 84,84% 91,24% 83,90% 53,47% 25,09% 34,45% 37,43% 34,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,55% 157,96% 651,95% 1 173,58% 605,34% 201,52% 123,41% 140,52% 146,20% 134,88%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...