Visa allt om Aquabygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 18 192 20 945 37 126 17 333 18 072 20 789 13 724 15 826 13 982 13 724
Övrig omsättning 274 159 1 1 - - - 38 27 -
Rörelseresultat (EBIT) -953 1 430 3 222 820 822 614 679 221 516 210
Resultat efter finansnetto -959 1 424 2 970 733 817 615 675 221 516 207
Årets resultat -105 1 207 1 899 483 567 620 382 158 280 150
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 172 175 264 323 367 541 619 0 0
Omsättningstillgångar 6 843 9 856 13 012 15 292 11 309 4 519 3 228 2 551 3 407 3 043
Tillgångar 6 929 10 027 13 188 15 556 11 632 4 886 3 769 3 170 3 407 3 043
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 385 4 791 3 884 2 486 2 122 1 675 1 175 913 876 716
Obeskattade reserver 0 960 1 110 590 490 408 594 444 444 314
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 543 4 276 8 193 12 481 9 020 2 802 2 000 1 813 2 088 2 014
Skulder och eget kapital 6 929 10 027 13 188 15 556 11 632 4 886 3 769 3 170 3 407 3 043
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 384 705 312 425
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - - - 2 687 2 966 2 747 1 606 1 098 611 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - - - 805 966 832 576 515 272 234
Utdelning till aktieägare 169 0 300 500 120 120 120 120 120 120
Omsättning 18 466 21 104 37 127 17 334 18 072 20 789 13 724 15 864 14 009 13 724
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 13 13 12 12 12 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 516 1 745 2 856 1 333 1 506 1 732 1 144 2 261 2 330 2 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 242 286 318 270 330 300 218 331 203 202
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -867 1 516 3 310 1 063 1 028 788 853 376 516 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,14% -43,58% 114,19% -4,09% -13,07% 51,48% -13,28% 13,19% 1,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,75% 14,26% 24,43% 5,32% 7,07% 12,59% 18,02% 7,00% 15,15% 6,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,24% 6,83% 8,68% 4,77% 4,55% 2,96% 4,95% 1,40% 3,69% 1,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,99% 33,03% 31,23% 35,83% 35,18% 25,74% 30,37% 29,08% 16,61% 16,21%
Rörelsekapital/omsättning 23,64% 26,64% 12,98% 16,22% 12,67% 8,26% 8,95% 4,66% 9,43% 7,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,28% 55,25% 36,02% 18,94% 21,53% 40,79% 42,79% 39,12% 35,32% 31,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,09% 230,50% 118,39% 37,57% 64,46% 161,28% 161,40% 140,71% 163,17% 151,09%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...