Visa allt om Rörmontage i Katrineholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 25 085 13 680 12 977 7 821 11 395 10 329 11 216 9 013 9 807 10 891
Övrig omsättning 16 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 378 -773 -366 -182 402 831 436 104 141 636
Resultat efter finansnetto 296 -811 -373 -185 400 831 436 105 153 639
Årets resultat 440 -811 -340 276 434 527 346 55 111 356
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-08 2018-08 2017-08 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 359 113 0 0 0 3 5 8 10 2
Omsättningstillgångar 3 673 2 996 2 738 2 496 3 196 3 180 3 317 2 992 2 490 2 912
Tillgångar 4 032 3 109 2 738 2 496 3 196 3 183 3 322 3 000 2 500 2 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 -302 509 848 873 838 711 665 710 899
Obeskattade reserver 0 0 0 34 574 738 589 603 573 573
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 134 1 020 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 760 2 391 2 229 1 614 1 750 1 606 2 022 1 732 1 217 1 443
Skulder och eget kapital 4 032 3 109 2 738 2 496 3 196 3 183 3 322 3 000 2 500 2 915
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-08
2018-08
2017-08
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 118 1 840 1 869 1 755 1 460
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 613 546 593 568 484
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 400 400 300 100 300
Omsättning 25 101 13 680 12 977 7 821 11 395 10 329 11 216 9 025 9 807 10 891
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 136 1 710 1 854 1 564 2 279 2 066 2 243 1 803 1 961 2 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 009 579 487 375 556 550 477 493 466 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 412 -765 -366 -182 405 834 439 107 146 638
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 83,37% 5,42% 65,93% -31,36% 10,32% -7,91% 24,44% -8,10% -9,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,38% -24,86% -13,37% -7,29% 12,58% 26,11% 13,12% 3,50% 6,12% 21,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,51% -5,65% -2,82% -2,33% 3,53% 8,05% 3,89% 1,16% 1,56% 5,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,96% 39,96% 31,15% 30,83% 36,08% 41,44% 34,74% 37,59% 33,98% 31,31%
Rörelsekapital/omsättning 3,64% 4,42% 3,92% 11,28% 12,69% 15,24% 11,55% 13,98% 12,98% 13,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,42% -9,71% 18,59% 35,04% 41,32% 44,41% 35,23% 37,84% 45,29% 45,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,28% 97,70% 101,17% 124,54% 153,60% 178,70% 154,35% 156,58% 183,73% 179,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2017 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!