Visa allt om Martin Näsman Åkeri AB
Visa allt om Martin Näsman Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 636 571 516 639 1 292 1 512 1 237 1 284 1 467
Övrig omsättning - - - - 14 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 47 -37 69 262 73 11 106 198
Resultat efter finansnetto 78 45 -33 56 162 16 -24 57 138
Årets resultat 58 33 6 19 65 11 0 41 65
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 5 7 170 282 1 500 679 802 925
Omsättningstillgångar 339 400 385 477 431 347 188 349 294
Tillgångar 341 404 392 647 713 1 847 866 1 150 1 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 289 256 251 332 267 256 256 265
Obeskattade reserver 63 63 63 106 78 23 23 48 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 3 17 170 153 1 027 288 491 600
Kortfristiga skulder 53 49 56 120 150 530 299 355 306
Skulder och eget kapital 341 404 392 647 713 1 847 866 1 150 1 219
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - 264 - 0 270 242 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 309 286 264 0 312 242 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 135 121 114 114 129 107 116 95 82
Utdelning till aktieägare 0 60 0 0 100 0 0 0 50
Omsättning 636 571 516 639 1 306 1 512 1 237 1 284 1 467
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 636 571 516 639 1 292 1 512 1 237 1 284 1 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 463 408 387 449 352 389 345 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 43 49 -22 102 425 552 134 229 320
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,38% 10,66% -19,25% -50,54% -14,55% 22,23% -3,66% -12,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,17% 11,63% -6,63% 10,66% 37,03% 3,95% 1,27% 9,22% 16,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,42% 8,23% -5,04% 10,80% 20,43% 4,83% 0,89% 8,26% 13,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,82% 91,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,97% 61,47% 63,76% 55,87% 21,75% -12,10% -8,97% -0,47% -0,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,59% 83,70% 77,84% 50,87% 54,63% 15,37% 31,52% 25,27% 24,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 639,62% 816,33% 687,50% 397,50% 287,33% 65,47% 62,88% 98,31% 96,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...