Visa allt om Axholmen AB
Visa allt om Axholmen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 44 832 44 100 42 143 22 233 23 550 21 697 21 620 13 255 8 612
Övrig omsättning 12 270 414 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 15 271 10 919 12 640 246 225 331 326 159 2 061
Resultat efter finansnetto 15 243 10 911 12 650 242 3 860 3 490 2 475 1 118 2 055
Årets resultat 11 755 8 396 9 774 187 2 819 2 507 1 806 833 1 427
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 207 301 313 8 0 0 0 0 66
Omsättningstillgångar 24 905 27 592 25 385 7 068 15 170 10 904 8 025 6 566 3 490
Tillgångar 25 112 27 893 25 698 7 076 15 170 10 904 8 025 6 566 3 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 210 8 688 10 117 575 3 230 2 877 2 120 1 294 1 619
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 86 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 902 19 205 15 495 6 501 11 940 8 027 5 905 5 273 1 915
Skulder och eget kapital 25 112 27 893 25 698 7 076 15 170 10 904 8 025 6 566 3 555
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 2 026
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 14 502 14 729 0 0 0 0 0 1 785
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 5 526 5 281 0 0 0 0 0 1 259
Utdelning till aktieägare 11 755 8 395 9 774 188 2 819 2 506 1 836 1 029 1 229
Omsättning 44 844 44 370 42 557 22 233 23 550 21 697 21 620 13 255 8 612
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 14 14 0 0 - 0 0 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 989 3 150 3 010 - - - - - 2 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 532 1 550 1 528 - - - - - 1 324
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 352 10 998 12 718 246 225 331 326 159 2 068
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,66% 4,64% 89,55% -5,59% 8,54% 0,36% 63,11% 53,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 60,83% 39,15% 49,26% 3,48% 25,45% 32,01% 30,85% 17,03% 58,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,07% 24,76% 30,04% 1,11% 16,39% 16,09% 11,45% 8,43% 24,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3,33% 4,07% 1,81% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,77% 19,02% 23,47% 2,55% 13,72% 13,26% 9,81% 9,75% 18,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,62% 31,15% 39,37% 8,13% 21,29% 26,38% 26,42% 19,71% 45,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 193,03% 143,67% 163,83% 108,72% 127,05% 135,84% 135,90% 124,52% 182,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...