Visa allt om Jonsson Bil och Trailer AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 236 934 222 640 215 487 229 458 194 591 173 800 184 493 152 239 150 012 146 727
Övrig omsättning 675 391 410 174 334 194 306 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 527 2 005 4 279 3 373 3 714 2 874 2 992 2 018 2 127 2 613
Resultat efter finansnetto 4 580 426 3 136 2 309 2 910 1 844 2 542 1 398 1 229 1 744
Årets resultat 2 670 -292 262 1 363 574 421 1 524 1 110 991 1 309
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 656 1 855 2 095 1 435 1 566 857 1 641 2 436 2 385 2 999
Omsättningstillgångar 32 784 39 848 40 867 34 992 35 337 35 617 29 937 25 906 28 632 22 547
Tillgångar 33 440 41 703 42 963 36 427 36 903 36 474 31 578 28 341 31 017 25 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 685 5 015 5 307 6 045 5 682 5 108 5 187 4 287 3 984 3 922
Obeskattade reserver 1 328 168 982 1 582 1 582 1 042 632 0 0 0
Avsättningar (tkr) 128 128 128 128 128 128 285 442 599 878
Långfristiga skulder 8 800 16 500 20 052 11 052 12 013 15 358 9 000 9 900 7 000 0
Kortfristiga skulder 15 499 19 891 16 493 17 620 17 497 14 837 16 474 13 712 19 434 20 746
Skulder och eget kapital 33 440 41 703 42 963 36 427 36 903 36 474 31 578 28 341 31 017 25 546
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 120 0 0 - - - - 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 284 7 689 7 819 7 208 - 6 631 7 137 7 297 6 185 5 027
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 799 2 776 2 712 2 484 - 1 834 1 814 2 509 2 067 1 718
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 1 000 0 500 0 0 0
Omsättning 237 609 223 031 215 897 229 632 194 925 173 994 184 799 152 239 150 012 146 727
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 29 29 27 25 21 22 24 21 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 477 7 677 7 431 8 498 7 784 8 276 8 386 6 343 7 143 8 631
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 393 398 389 386 418 424 413 394 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 772 2 245 4 665 3 665 3 861 3 714 3 844 2 839 2 891 3 372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,42% 3,32% -6,09% 17,92% 11,96% -5,80% 21,19% 1,48% 2,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,62% 5,68% 10,81% 10,26% 11,18% 9,08% 11,56% 8,52% 7,94% 11,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,91% 1,06% 2,16% 1,63% 2,12% 1,91% 1,98% 1,59% 1,64% 1,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,36% 12,34% 13,58% 11,58% 13,72% 14,46% 13,58% 16,03% 15,01% 15,27%
Rörelsekapital/omsättning 7,30% 8,96% 11,31% 7,57% 9,17% 11,96% 7,30% 8,01% 6,13% 1,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,08% 12,34% 14,14% 19,98% 18,74% 16,23% 17,99% 15,13% 12,84% 15,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 73,82% 64,47% 96,43% 62,36% 44,44% 80,61% 63,99% 53,24% 53,32% 28,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...