Visa allt om Piadent AB
Visa allt om Piadent AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 2 531 2 400 2 502 2 523 2 501 2 370 2 156 2 790 2 411 1 660
Övrig omsättning - - 87 61 39 40 7 - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 546 180 374 206 168 280 76 313 171 9
Resultat efter finansnetto 544 177 370 201 185 272 75 314 171 9
Årets resultat 500 162 191 107 85 141 37 142 87 5
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 668 724 655 749 612 642 698 417 66 12
Omsättningstillgångar 852 576 764 464 501 511 341 600 521 191
Tillgångar 1 520 1 300 1 419 1 212 1 112 1 153 1 039 1 017 587 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 612 312 400 271 352 366 226 314 192 105
Obeskattade reserver 317 421 459 340 282 236 164 143 47 0
Avsättningar (tkr) 60 60 60 60 60 60 60 60 0 0
Långfristiga skulder 34 72 108 144 88 137 185 0 0 0
Kortfristiga skulder 496 435 391 397 330 353 405 500 348 98
Skulder och eget kapital 1 520 1 300 1 419 1 212 1 112 1 153 1 039 1 017 587 203
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 391 339 256
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 717 737 747 772 773 677 327 403 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 314 309 327 340 340 310 397 295 194
Utdelning till aktieägare 500 200 250 63 188 100 0 125 20 0
Omsättning 2 531 2 400 2 589 2 584 2 540 2 410 2 163 2 790 2 411 1 670
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 266 1 200 1 251 1 262 1 251 1 185 1 078 1 395 1 206 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 531 526 568 604 572 527 576 533 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 605 239 420 300 221 336 132 322 180 12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,46% -4,08% -0,83% 0,88% 5,53% 9,93% -22,72% 15,72% 45,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,99% 13,85% 26,36% 17,08% 17,27% 24,54% 7,51% 30,88% 29,13% 4,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,61% 7,50% 14,95% 8,20% 7,68% 11,94% 3,62% 11,25% 7,09% 0,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,81% 77,38% 76,42% 77,37% 77,25% 82,15% 76,02% 69,64% 71,01% 55,90%
Rörelsekapital/omsättning 14,07% 5,88% 14,91% 2,66% 6,84% 6,67% -2,97% 3,58% 7,18% 5,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,53% 49,26% 53,42% 44,24% 50,34% 46,83% 33,38% 41,24% 38,47% 51,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,93% 128,74% 191,56% 113,10% 147,88% 142,78% 82,96% 117,60% 148,28% 189,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...