Visa allt om INUstyr AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 75 119 83 708 84 297 71 045 54 613 44 927 43 310 31 946 27 435 19 415
Övrig omsättning 2 661 135 63 100 91 54 52 102 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 145 14 052 11 886 7 964 6 723 6 204 5 927 3 735 2 635 3 038
Resultat efter finansnetto 5 176 14 044 11 950 7 974 6 729 6 215 7 079 3 824 2 689 3 085
Årets resultat 4 057 11 010 9 300 6 166 5 213 4 821 5 725 4 839 1 489 1 675
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 274 323 461 356 586 6 807 5 998 5 137 1 570 313
Omsättningstillgångar 21 163 23 444 23 767 20 201 13 395 7 668 7 772 6 905 8 406 6 965
Tillgångar 28 437 23 767 24 227 20 557 13 981 14 476 13 770 12 041 9 976 7 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 897 12 839 10 829 6 529 5 363 6 475 6 655 5 780 2 441 2 251
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 2 399 1 729
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 540 10 928 13 398 14 029 8 618 8 000 7 116 6 262 5 136 3 297
Skulder och eget kapital 28 437 23 767 24 227 20 557 13 981 14 476 13 770 12 041 9 976 7 278
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 8 743 7 867 6 796 4 406 3 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 4 211 3 600 3 188 2 018 1 477
Utdelning till aktieägare 0 0 9 000 5 000 5 000 0 5 000 1 350 1 500 1 300
Omsättning 77 780 83 843 84 360 71 145 54 704 44 981 43 362 32 048 27 435 19 415
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 28 29 25 23 21 18 14 12 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 683 2 990 2 907 2 842 2 374 2 139 2 406 2 282 2 286 2 774
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 833 717 656 656 635 635 653 732 549 679
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 288 14 195 12 035 8 065 6 782 6 250 5 951 3 742 2 648 3 062
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,26% -0,70% 18,65% 30,09% 21,56% 3,73% 35,57% 16,44% 41,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,22% 59,12% 49,33% 38,79% 48,14% 42,96% 51,42% 31,76% 26,94% 42,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,90% 16,79% 14,18% 11,22% 12,32% 13,84% 16,35% 11,97% 9,80% 15,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 45,97% 43,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,81% 14,95% 12,30% 8,69% 8,75% -0,74% 1,51% 2,01% 11,92% 18,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,42% 54,02% 44,70% 31,76% 38,36% 44,73% 48,33% 48,00% 42,19% 48,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,39% 214,53% 177,39% 143,99% 155,43% 95,85% 109,22% 110,08% 162,42% 179,74%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!