Visa allt om Pineberry AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 44 198 39 192 35 008 28 658 24 506 21 312 18 136 15 160 11 465 8 019
Övrig omsättning - - - - - 8 6 - - 44
Rörelseresultat (EBIT) 4 978 4 044 3 751 3 253 3 940 2 957 2 581 2 424 996 197
Resultat efter finansnetto 4 976 4 059 3 779 3 299 4 055 3 034 2 651 2 459 1 005 204
Årets resultat 4 363 3 594 2 920 2 747 3 182 2 463 1 375 1 344 545 88
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 434 534 178 358 0 99 109 136 185 70
Omsättningstillgångar 14 110 13 232 13 402 12 538 12 284 10 576 8 747 6 914 4 830 3 562
Tillgångar 14 544 13 766 13 581 12 897 12 284 10 675 8 856 7 051 5 016 3 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 571 4 731 4 715 4 548 4 883 3 902 2 539 2 483 2 045 1 498
Obeskattade reserver 0 706 1 321 1 321 1 571 1 636 1 819 1 101 496 248
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 972 8 328 7 545 7 028 5 830 5 137 4 498 3 468 2 476 1 885
Skulder och eget kapital 14 544 13 766 13 581 12 897 12 284 10 675 8 856 7 051 5 016 3 632
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 680 614 562
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 13 722 11 734 10 281 8 609 6 280 4 178 2 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 4 813 3 853 3 152 2 763 2 055 1 320 866
Utdelning till aktieägare 4 376 3 522 3 577 2 769 3 082 2 202 1 101 1 321 903 0
Omsättning 44 198 39 192 35 008 28 658 24 506 21 320 18 142 15 160 11 465 8 063
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 47 40 32 27 22 20 15 14 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 884 834 875 896 908 969 907 1 011 819 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 604 609 607 597 638 590 615 447 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 148 4 311 3 931 3 430 3 979 3 028 2 603 2 473 1 043 217
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,77% 11,95% 22,16% 16,94% 14,99% 17,51% 19,63% 32,23% 42,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,25% 29,50% 27,84% 25,59% 33,06% 28,47% 30,01% 34,87% 20,06% 5,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,27% 10,36% 10,80% 11,52% 16,57% 14,26% 14,66% 16,22% 8,77% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,04% 96,50% 95,26% 94,68% 95,23% 94,49% 91,43% 86,92% 78,19% 76,06%
Rörelsekapital/omsättning 11,62% 12,51% 16,73% 19,23% 26,34% 25,52% 23,43% 22,73% 20,53% 20,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,30% 38,37% 42,30% 43,25% 49,73% 48,51% 43,81% 46,72% 48,06% 46,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,27% 158,89% 177,63% 178,40% 210,70% 205,88% 194,46% 199,37% 195,07% 188,97%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...