Visa allt om Nytida Ungstöd i Mälardalen AB
Visa allt om Nytida Ungstöd i Mälardalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 33 578 24 639 14 804 8 515 4 863 7 745 4 266 4 716 3 094
Övrig omsättning 25 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 869 5 534 2 843 626 -228 797 572 1 097 909
Resultat efter finansnetto 3 863 5 510 2 776 573 -228 796 565 1 090 909
Årets resultat 0 4 225 2 166 497 -228 596 774 587 490
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 268 365 495 325 38 95 172 229 0
Omsättningstillgångar 12 035 8 029 3 950 2 824 1 706 1 789 2 114 2 456 1 379
Tillgångar 12 303 8 394 4 445 3 149 1 744 1 884 2 285 2 685 1 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 538 4 538 2 313 897 400 1 227 1 351 1 177 590
Obeskattade reserver 54 54 0 0 0 0 11 501 228
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 59 59 198 178 0 0 32 127 0
Kortfristiga skulder 7 652 3 743 1 934 2 074 1 344 656 891 880 561
Skulder och eget kapital 12 303 8 394 4 445 3 149 1 744 1 884 2 285 2 685 1 379
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 198 366 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 183 6 034 3 813 2 384 1 654 2 310 896 1 095 581
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 4 153 2 185 1 383 947 693 978 509 483 196
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 500 0 600 600 600 0
Omsättning 33 603 24 642 14 804 8 515 4 863 7 745 4 266 4 716 3 094
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 25 12 6 6 6 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 933 986 1 234 1 419 811 1 291 1 422 1 572 1 547
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 376 478 642 459 678 671 592 454
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 001 5 664 2 937 683 -171 873 629 1 154 909
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,28% 66,43% 73,86% 75,10% -37,21% 81,55% -9,54% 52,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,45% 65,94% 64,00% 19,88% -13,02% 42,57% 25,03% 40,97% 65,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,52% 22,46% 19,22% 7,35% -4,67% 10,36% 13,41% 23,32% 29,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,77% 68,58% 65,79% 63,69% 100,00% 100,00% 77,78% 78,60% 76,99%
Rörelsekapital/omsättning 13,05% 17,40% 13,62% 8,81% 7,44% 14,63% 28,67% 33,42% 26,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,23% 54,56% 52,04% 28,49% 22,94% 65,13% 59,48% 57,27% 54,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,28% 214,51% 204,24% 136,16% 126,93% 272,71% 237,26% 279,09% 245,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...