Visa allt om JoNour AB
Visa allt om JoNour AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 18 946 16 754 15 624 14 641 14 662 10 910 6 687 5 757 4 389
Övrig omsättning 399 710 883 - 2 5 163 11 -
Rörelseresultat (EBIT) -838 -243 -1 481 498 991 1 070 816 540 284
Resultat efter finansnetto -999 -328 -1 485 501 991 1 070 811 520 265
Årets resultat -999 -328 -985 693 551 594 457 286 140
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 49 133 221 227 300 250 0 0
Omsättningstillgångar 3 048 3 678 3 228 4 332 3 597 2 549 1 833 1 504 860
Tillgångar 3 073 3 727 3 361 4 553 3 824 2 849 2 083 1 504 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 1 106 1 435 2 820 2 127 1 576 982 526 240
Obeskattade reserver 0 0 0 500 889 649 389 199 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 256 258
Kortfristiga skulder 2 965 2 620 1 927 1 233 808 624 712 524 295
Skulder och eget kapital 3 073 3 727 3 361 4 553 3 824 2 849 2 083 1 504 860
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 565 2 023 2 160 1 379 556 359 46 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 496 613 707 434 175 80 20 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 0 0 0 0 0
Omsättning 19 345 17 464 16 507 14 641 14 664 10 915 6 850 5 768 4 389
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 9 6 3 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 368 2 094 1 953 1 627 2 444 3 637 3 344 5 757 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 250 258 330 221 220 152 123 16 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -814 -163 -1 394 574 1 064 1 124 828 540 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,08% 7,23% 6,71% -0,14% 34,39% 63,15% 16,15% 31,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,17% -6,44% -44,03% 11,03% 25,92% 37,63% 39,17% 35,90% 33,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,41% -1,43% -9,47% 3,43% 6,76% 9,83% 12,20% 9,38% 6,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,68% 19,94% 17,06% 30,13% 28,37% 24,95% 24,41% 15,53% 12,69%
Rörelsekapital/omsättning 0,44% 6,31% 8,33% 21,17% 19,02% 17,64% 16,76% 17,02% 12,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,48% 29,68% 42,70% 70,50% 72,76% 72,11% 60,91% 44,72% 33,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,34% 114,92% 145,20% 337,55% 426,36% 386,38% 245,93% 261,45% 271,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...