Visa allt om Constellation Services Sverige AB
Visa allt om Constellation Services Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 18 219 30 980 25 153 17 959 16 292 15 619 6 322 4 151
Övrig omsättning - - - 964 5 271 63 - -
Rörelseresultat (EBIT) -886 1 048 -1 197 605 -829 985 -795 -41
Resultat efter finansnetto -887 1 045 1 117 509 -839 944 -800 -30
Årets resultat 0 863 1 109 509 -839 900 -800 -30
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 591 31 92 136 36 2 342 1 392 596 196
Omsättningstillgångar 16 2 291 10 122 14 154 8 283 4 060 4 945 3 108 745
Tillgångar 607 2 322 10 214 14 290 8 319 6 402 6 337 3 704 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 514 964 101 209 670 161 1 000 100 70
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 693 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 94 1 358 10 113 14 080 6 956 6 241 5 336 3 604 871
Skulder och eget kapital 607 2 322 10 214 14 290 8 319 6 402 6 337 3 704 941
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 662 450 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 235 5 336 6 160 7 931 5 175 4 748 2 617 1 454 1 638
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 154 1 650 1 754 2 561 1 554 1 363 763 494 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 18 219 30 980 26 117 17 964 16 563 15 682 6 322 4 151
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 17 23 24 12 12 13 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 072 1 347 1 048 1 497 1 358 1 201 790 692
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 416 357 445 572 518 318 303 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -859 1 127 98 276 3 005 -476 1 035 -751 -17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -41,19% 23,17% 40,06% 10,23% 4,31% 147,06% 52,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 45,18% 0,07% 1,46% 7,27% -12,68% 15,54% -21,46% -3,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 5,76% 0,02% 0,83% 3,37% -4,98% 6,31% -12,58% -0,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 5,12% 0,03% 0,29% 7,39% -13,39% -2,50% -7,85% -3,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,68% 41,52% 0,99% 1,46% 8,05% 2,51% 15,78% 2,70% 7,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,02% 168,70% 100,09% 100,53% 119,08% 65,05% 92,67% 86,24% 85,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...