Visa allt om Allbärgning & Transport i Örebro AB
Visa allt om Allbärgning & Transport i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 678 2 057 1 541 2 895 3 159 2 780 1 353 1 266 493
Övrig omsättning - - - - 17 - 127 14 34
Rörelseresultat (EBIT) 632 195 50 180 -53 286 297 242 -58
Resultat efter finansnetto 578 147 6 108 -159 201 250 231 -104
Årets resultat 192 47 6 3 3 39 38 97 -104
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 779 1 579 684 934 2 260 2 112 1 373 709 833
Omsättningstillgångar 1 841 1 105 1 119 1 202 591 723 629 621 231
Tillgångar 3 620 2 685 1 803 2 137 2 851 2 835 2 003 1 330 1 064
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 421 229 182 176 173 200 191 213 116
Obeskattade reserver 847 514 414 414 310 476 331 134 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 098 1 209 724 867 1 517 1 602 1 046 220 443
Kortfristiga skulder 1 253 732 484 679 852 558 435 763 505
Skulder och eget kapital 3 620 2 685 1 803 2 137 2 851 2 835 2 003 1 330 1 064
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 48 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 491 319 169 603 770 502 135 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 154 101 44 215 277 197 49 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 678 2 057 1 541 2 895 3 176 2 780 1 480 1 280 527
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 839 1 029 771 1 448 1 053 927 1 353 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 341 224 117 429 361 260 187 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 914 335 153 302 369 637 512 384 39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 78,80% 33,48% -46,77% -8,36% 13,63% 105,47% 6,87% 156,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,46% 7,30% 2,83% 9,03% -1,79% 10,16% 14,88% 18,27% -5,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,18% 9,53% 3,31% 6,67% -1,61% 10,36% 22,03% 19,19% -11,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,53%
Rörelsekapital/omsättning 15,99% 18,13% 41,21% 18,07% -8,26% 5,94% 14,34% -11,22% -55,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,88% 23,46% 28,00% 22,51% 14,08% 19,43% 21,71% 23,27% 10,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,93% 150,96% 231,20% 177,03% 69,37% 129,57% 144,60% 81,39% 45,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...