Visa allt om Ostkustens Riv & Sanering AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 49 637 29 798 32 508 33 424 19 261 16 703 20 788 17 049 15 233 16 428
Övrig omsättning 1 290 1 275 1 282 781 963 1 190 694 751 134 7
Rörelseresultat (EBIT) 1 947 -1 386 -1 842 1 195 444 470 438 335 189 455
Resultat efter finansnetto 1 574 -1 721 -2 175 866 106 228 149 64 -25 244
Årets resultat 1 574 -1 662 -2 105 421 70 107 104 44 3 168
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 414 4 467 5 234 4 167 3 987 3 995 1 185 2 548 2 605 2 877
Omsättningstillgångar 14 411 7 229 7 406 7 239 6 030 4 499 6 051 5 242 5 018 3 504
Tillgångar 18 825 11 697 12 640 11 405 10 017 8 494 7 236 7 790 7 623 6 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 -1 518 144 2 099 1 678 1 608 500 396 352 349
Obeskattade reserver 0 0 0 70 70 70 0 0 0 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 956 2 572 2 539 2 853 3 059 1 747 1 971 2 599 2 718 2 201
Kortfristiga skulder 16 768 10 642 9 957 6 383 5 210 5 069 4 764 4 795 4 553 3 791
Skulder och eget kapital 18 825 11 697 12 640 11 405 10 017 8 494 7 236 7 790 7 623 6 381
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 084 6 922 5 613 4 807
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 514 2 142 1 989 1 761
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 927 31 073 33 790 34 205 20 224 17 893 21 482 17 800 15 367 16 435
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 37 43 34 27 27 23 22 22 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 418 805 756 983 713 619 904 775 692 913
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 521 489 507 403 395 475 427 352 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 343 -945 -1 412 1 411 676 671 612 526 451 727
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 66,58% -8,34% -2,74% 73,53% 15,31% -19,65% 21,93% 11,92% -7,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,35% -11,84% -14,57% 10,48% 4,43% 5,53% 6,08% 4,30% 2,51% 7,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,92% -4,65% -5,67% 3,58% 2,31% 2,81% 2,12% 1,96% 1,25% 2,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,46% 76,29% 73,53% 69,30% 71,95% 76,85% 66,94% 71,73% 72,31% 64,69%
Rörelsekapital/omsättning -4,75% -11,45% -7,85% 2,56% 4,26% -3,41% 6,19% 2,62% 3,05% -1,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,53% -12,98% 1,14% 18,88% 17,30% 19,57% 6,91% 5,08% 4,62% 5,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,27% 48,56% 55,59% 85,09% 81,73% 61,83% 102,81% 83,71% 80,34% 62,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!