Visa allt om Middagsfrid AB
Visa allt om Middagsfrid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06
Nettoomsättning 72 831 70 960 78 284 70 502 67 295 84 648 88 053 68 915 16 748 13 725
Övrig omsättning 1 836 2 056 1 445 - - - - 50 8 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 430 -3 859 4 542 2 407 -475 -136 1 024 4 408 779 1 459
Resultat efter finansnetto 402 -3 839 4 654 2 440 -522 59 1 079 4 455 845 1 491
Årets resultat 509 -466 867 1 420 0 39 605 2 362 415 784
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 168 8 519 4 610 4 186 4 790 4 389 2 056 1 120 797 145
Omsättningstillgångar 9 179 6 715 10 686 10 101 8 185 10 000 15 345 18 350 7 878 3 848
Tillgångar 16 347 15 234 15 296 14 287 12 975 14 389 17 401 19 470 8 675 3 993
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 155 1 646 2 112 2 245 824 825 2 786 3 481 1 119 884
Obeskattade reserver 0 0 2 534 2 147 1 532 2 065 2 093 1 865 660 399
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 193 13 589 10 651 9 896 10 619 11 499 12 522 14 124 6 896 2 711
Skulder och eget kapital 16 347 15 234 15 296 14 287 12 975 14 389 17 401 19 470 8 675 3 993
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-06
Löner till styrelse & VD - 864 309 349 758 974 1 043 972 360 494
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 8 064 8 212 7 603 7 130 6 539 5 413 3 385 823 422
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 2 921 3 250 2 869 3 014 2 637 2 269 1 091 331 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 0 0 1 300 0 180
Omsättning 74 667 73 016 79 729 70 502 67 295 84 648 88 053 68 965 16 756 13 725
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 24 24 24 26 23 19 13 9 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 167 2 957 3 262 2 938 2 588 3 680 4 634 5 301 1 861 2 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 572 508 456 424 460 479 438 178 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -403 -3 199 5 230 3 111 262 127 1 274 4 662 836 1 476
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,64% -9,36% 11,04% 4,77% -20,50% -3,87% 27,77% 311,48% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,50% -25,09% 30,63% 17,23% -3,11% 0,70% 6,86% 22,90% 9,74% 37,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,56% -5,39% 5,98% 3,49% -0,60% 0,12% 1,36% 6,47% 5,05% 10,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,90% 26,38% 32,01% 29,55% 29,13% 30,89% 27,18% 32,30% 28,21% 26,42%
Rörelsekapital/omsättning -6,88% -9,69% 0,04% 0,29% -3,62% -1,77% 3,21% 6,13% 5,86% 8,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,18% 10,80% 26,73% 27,44% 15,05% 16,31% 24,88% 24,94% 18,38% 29,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,85% 47,22% 99,46% 101,71% 76,86% 86,96% 122,54% 129,92% 114,21% 141,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...