Visa allt om Rehabassistans i Sverige AB
Visa allt om Rehabassistans i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 67 080 68 228 66 526 67 621 62 465 56 814 57 094 31 260 18 229 9 561
Övrig omsättning 887 1 387 1 501 1 597 32 63 66 31 36 18
Rörelseresultat (EBIT) 1 713 2 113 1 988 4 776 4 338 4 296 5 330 2 612 992 8
Resultat efter finansnetto 1 783 2 248 1 990 4 788 4 391 4 355 5 427 2 606 1 012 32
Årets resultat 0 0 0 0 0 2 370 2 970 2 126 534 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 450 1 476 1 387 1 295 1 350 1 457 1 573 1 742 169 170
Omsättningstillgångar 17 374 18 940 17 976 25 175 21 420 17 982 12 341 7 948 5 020 2 463
Tillgångar 18 825 20 416 19 363 26 470 22 770 19 438 13 913 9 690 5 189 2 633
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 441 5 441 5 441 5 441 5 441 5 440 3 071 2 760 634 100
Obeskattade reserver 1 109 2 483 2 483 2 483 2 483 2 483 1 374 0 288 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 275 12 492 11 440 18 545 14 846 11 515 9 469 6 930 4 267 2 508
Skulder och eget kapital 18 825 20 416 19 363 26 470 22 770 19 438 13 913 9 690 5 189 2 633
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 289 895 738 725 699 727 533 99 833 567
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 50 511 342
Löner till övriga anställda 44 405 45 299 44 291 43 980 40 574 36 510 36 203 19 614 10 987 5 831
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 522 17 294 16 297 15 576 14 553 13 068 12 178 6 787 4 161 2 313
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 159 0 0
Omsättning 67 967 69 615 68 027 69 218 62 497 56 877 57 160 31 291 18 265 9 579
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 114 128 141 152 136 132 91 68 38 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 588 533 472 445 459 430 627 460 480 341
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 498 439 398 403 378 536 387 419 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 790 2 168 2 033 4 831 4 410 4 412 5 514 2 750 1 047 60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,68% 2,56% -1,62% 8,25% 9,95% -0,49% 82,64% 71,48% 90,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,48% 11,03% 10,28% 18,11% 19,34% 22,44% 39,01% 27,01% 19,68% 1,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,66% 3,30% 2,99% 7,09% 7,05% 7,68% 9,51% 8,37% 5,60% 0,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,60% 9,45% 9,82% 9,80% 10,52% 11,38% 5,03% 3,26% 4,13% -0,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,50% 36,14% 38,10% 27,87% 32,40% 37,40% 29,35% 28,48% 16,21% 4,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,54% 151,62% 157,13% 135,75% 144,28% 156,16% 130,33% 114,69% 117,65% 98,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...