Visa allt om Svensk Infrastruktur AB
Visa allt om Svensk Infrastruktur AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 82 435 129 099 207 346 118 518 137 496 111 782 39 273 19 911 1 218 1 356
Övrig omsättning 21 872 25 169 100 - - 2 - 24
Rörelseresultat (EBIT) -20 450 -19 431 28 942 3 678 12 749 2 792 547 1 018 47 281
Resultat efter finansnetto -21 916 -22 068 28 536 3 903 12 879 2 063 586 953 48 282
Årets resultat -32 213 4 522 2 284 7 581 1 095 320 511 34 151
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 154 53 863 17 018 24 226 17 064 9 879 87 116 0 0
Omsättningstillgångar 46 892 19 129 76 962 29 248 35 093 25 177 20 284 8 471 1 806 410
Tillgångar 48 046 72 991 93 979 53 474 52 157 35 055 20 371 8 586 1 806 410
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 921 16 953 16 599 12 077 9 793 2 211 1 117 796 285 251
Obeskattade reserver 0 0 6 543 5 086 4 136 1 006 466 323 70 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 380 27 732 39 402 3 187 5 187 0 19 44 0 0
Kortfristiga skulder 27 745 28 306 31 435 33 124 33 042 31 838 18 770 7 423 1 451 89
Skulder och eget kapital 48 046 72 991 93 979 53 474 52 157 35 055 20 371 8 586 1 806 410
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 816 670 374 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 10 255 16 668 24 019 19 126 12 344 12 283 7 087 2 743 211 632
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 4 335 6 272 6 890 5 765 3 840 3 669 1 976 659 63 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 82 456 129 971 207 371 118 687 137 596 111 782 39 273 19 913 1 218 1 380
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 47 59 56 33 29 36 5 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 659 2 747 3 514 2 116 4 167 3 855 1 091 3 982 1 218 678
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 513 515 530 444 519 560 251 691 276 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 065 -19 073 30 174 3 749 12 803 2 864 576 1 047 47 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,15% -37,74% 74,95% -13,80% 23,00% 184,63% 97,24% 1 534,73% -10,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -42,55% -26,30% 31,16% 7,42% 24,77% 7,96% 2,93% 11,88% 2,66% 68,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,80% -14,87% 14,12% 3,35% 9,40% 2,50% 1,52% 5,12% 3,94% 20,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,63% 95,67% 89,57% 86,40% 86,05% 87,58% 88,61% 95,66% 86,70% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,23% -7,11% 21,96% -3,27% 1,49% -5,96% 3,86% 5,26% 29,15% 23,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,22% 23,23% 23,09% 30,00% 24,96% 8,42% 7,17% 12,04% 18,57% 73,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,01% 67,58% 244,83% 88,30% 104,88% 77,73% 106,14% 114,12% 124,47% 460,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...