Visa allt om Sydpumpen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 29 181 23 181 17 358 15 980 12 501 16 492 9 931 11 433 15 802 12 469
Övrig omsättning 111 112 74 310 384 343 117 283 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 569 -376 116 537 -316 1 283 -531 -365 32 395
Resultat efter finansnetto 541 -382 105 530 -346 1 269 -573 -503 5 358
Årets resultat 404 -254 54 382 -210 1 043 -573 -262 12 214
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 523 484 438 393 310 309 261 209 254 248
Omsättningstillgångar 4 387 3 004 2 415 2 592 2 420 2 220 2 049 1 879 3 522 2 306
Tillgångar 4 910 3 487 2 853 2 985 2 730 2 529 2 311 2 087 3 775 2 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 929 525 779 825 442 652 -391 182 444 533
Obeskattade reserver 91 0 127 96 0 136 0 0 241 258
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 17 0 31 140 240 550 392 645 269
Kortfristiga skulder 3 825 2 946 1 947 2 034 2 148 1 501 2 152 1 513 2 445 1 495
Skulder och eget kapital 4 910 3 487 2 853 2 985 2 730 2 529 2 311 2 087 3 775 2 554
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 785 1 957 2 861 2 681 1 820
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 050 771 1 091 970 721
Utdelning till aktieägare 100 0 0 100 0 0 0 0 0 100
Omsättning 29 292 23 293 17 432 16 290 12 885 16 835 10 048 11 716 15 802 12 469
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 10 8 8 8 8 10 12 16 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 945 2 318 2 170 1 998 1 563 2 062 993 953 988 1 039
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 486 537 532 488 482 269 340 206 187
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 581 -361 131 550 -306 1 290 -524 -358 46 480
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,88% 33,55% 8,62% 27,83% -24,20% 66,07% -13,14% -27,65% 26,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,61% -10,73% 4,07% 17,99% -11,58% 51,32% -22,89% -17,49% 0,85% 15,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,95% -1,61% 0,67% 3,36% -2,53% 7,87% -5,33% -3,19% 0,20% 3,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,86% 34,58% 41,93% 44,54% 44,14% 41,79% 34,32% 42,57% 32,27% 35,02%
Rörelsekapital/omsättning 1,93% 0,25% 2,70% 3,49% 2,18% 4,36% -1,04% 3,20% 6,82% 6,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,37% 15,06% 30,78% 30,15% 16,19% 29,98% -16,92% 8,72% 16,47% 28,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,51% 64,83% 83,36% 89,28% 85,24% 112,06% 63,85% 85,33% 111,82% 124,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!