Visa allt om Entreprenören V.P.E AB
Visa allt om Entreprenören V.P.E AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 8 767 8 803 5 419 4 697 7 830 5 048 5 212 6 941 4 112
Övrig omsättning - - - 49 28 3 124 120 21
Rörelseresultat (EBIT) 3 017 1 637 522 625 566 -16 685 1 068 755
Resultat efter finansnetto 3 014 1 637 522 622 566 -17 687 1 082 756
Årets resultat 2 348 1 512 402 338 288 166 503 594 536
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 53 44 62 38 2 8 9 11
Omsättningstillgångar 5 171 3 000 1 925 1 595 2 231 1 289 2 165 2 228 1 343
Tillgångar 5 244 3 053 1 969 1 657 2 270 1 291 2 173 2 237 1 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 136 1 938 776 675 687 599 833 730 636
Obeskattade reserver 0 0 305 305 155 0 250 251 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 108 1 115 888 677 1 428 692 1 089 1 256 717
Skulder och eget kapital 5 244 3 053 1 969 1 657 2 270 1 291 2 173 2 237 1 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 587 668 471 492 600 566
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 43 240 0 100 100 -
Löner till övriga anställda 3 346 3 726 2 404 2 197 3 996 2 888 2 322 3 376 1 651
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 157 1 074 639 793 1 249 909 797 1 207 712
Utdelning till aktieägare 2 000 1 150 350 300 100 200 400 400 500
Omsättning 8 767 8 803 5 419 4 746 7 858 5 051 5 336 7 061 4 133
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 11 8 7 15 9 8 11 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 974 800 677 671 522 561 652 631 685
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 446 394 496 414 468 462 485 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 035 1 655 540 643 577 -14 687 1 070 757
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,41% 62,45% 15,37% -40,01% 55,11% -3,15% -24,91% 68,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,53% 53,65% 26,51% 37,84% 25,15% -1,08% 31,66% 48,37% 55,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,41% 18,61% 9,63% 13,35% 7,29% -0,28% 13,20% 15,59% 18,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,47% 82,62% 79,09% 98,81% 96,92% 98,12% 96,68% 99,94% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,94% 21,41% 19,14% 19,54% 10,26% 11,83% 20,64% 14,00% 15,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,80% 63,48% 51,49% 54,30% 35,30% 46,40% 46,81% 40,71% 47,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,30% 269,06% 216,78% 235,60% 156,23% 186,27% 198,81% 177,39% 187,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...