Visa allt om Lindberg Utveckling AB
Visa allt om Lindberg Utveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 25 827 29 582 18 322 6 498 3 545 3 129 3 386 3 174 2 168 2 091
Övrig omsättning 38 17 372 259 183 87 169 168 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 134 6 029 4 446 535 272 58 515 412 276 295
Resultat efter finansnetto 4 127 6 031 4 445 531 272 56 518 412 273 299
Årets resultat 2 385 3 883 2 684 301 209 143 332 339 200 154
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 753 605 43 50 0 4 20 38 57 85
Omsättningstillgångar 7 349 7 720 5 524 1 471 667 564 1 000 853 589 498
Tillgångar 8 102 8 325 5 566 1 521 667 568 1 019 891 645 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 067 4 182 2 798 415 313 254 441 439 345 265
Obeskattade reserver 3 253 2 187 1 139 139 0 0 145 82 138 139
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 782 1 956 1 629 968 353 314 433 370 162 179
Skulder och eget kapital 8 102 8 325 5 566 1 521 667 568 1 019 891 645 583
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 1 133 752 678
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 2 338 2 029 1 680 1 603 1 685 452 135 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 2 370 1 109 594 - 523 507 313 294
Utdelning till aktieägare 3 000 2 500 2 500 300 200 150 330 330 245 120
Omsättning 25 865 29 599 18 694 6 757 3 728 3 216 3 555 3 342 2 168 2 091
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 44 27 12 5 5 5 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 587 672 679 542 709 626 677 794 1 084 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 479 473 416 476 436 457 530 613 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 151 6 042 4 453 539 276 74 533 430 294 309
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,69% 61,46% 181,96% 83,30% 13,29% -7,59% 6,68% 46,40% 3,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,02% 72,44% 79,90% 35,24% 40,93% 10,56% 51,13% 46,46% 42,95% 51,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,01% 20,39% 24,27% 8,25% 7,70% 1,92% 15,39% 13,04% 12,78% 14,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,43% 19,48% 21,26% 7,74% 8,86% 7,99% 16,75% 15,22% 19,70% 15,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,51% 70,73% 66,23% 34,41% 46,93% 44,72% 53,76% 56,05% 69,26% 62,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 939,77% 394,68% 339,10% 151,96% 188,95% 179,62% 230,95% 230,54% 363,58% 278,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...