Visa allt om Lindberg Utveckling AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 25 132 20 570 17 788 19 430 25 827 29 582 18 322 6 498 3 545 3 129
Övrig omsättning 0 0 52 10 38 17 372 259 183 87
Rörelseresultat (EBIT) 3 728 1 758 856 1 478 4 134 6 029 4 446 535 272 58
Resultat efter finansnetto 3 728 1 758 856 1 481 4 127 6 031 4 445 531 272 56
Årets resultat 3 307 1 605 963 843 2 385 3 883 2 684 301 209 143
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 660 667 707 736 753 605 43 50 0 4
Omsättningstillgångar 8 197 6 034 5 493 5 518 7 349 7 720 5 524 1 471 667 564
Tillgångar 8 857 6 701 6 200 6 254 8 102 8 325 5 566 1 521 667 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 135 2 828 2 223 1 910 4 067 4 182 2 798 415 313 254
Obeskattade reserver 2 522 2 972 3 264 3 645 3 253 2 187 1 139 139 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 201 901 714 700 782 1 956 1 629 968 353 314
Skulder och eget kapital 8 857 6 701 6 200 6 254 8 102 8 325 5 566 1 521 667 568
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 338 2 029 1 680 1 603
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 370 1 109 594 -
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 1 000 650 3 000 2 500 2 500 300 200 150
Omsättning 25 132 20 570 17 840 19 440 25 865 29 599 18 694 6 757 3 728 3 216
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 32 31 31 44 44 27 12 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 785 643 574 627 587 672 679 542 709 626
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 597 519 478 504 439 479 473 416 476 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 765 1 790 885 1 506 4 151 6 042 4 453 539 276 74
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,18% 15,64% -8,45% -24,77% -12,69% 61,46% 181,96% 83,30% 13,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,09% 26,23% 13,81% 23,68% 51,02% 72,44% 79,90% 35,24% 40,93% 10,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,83% 8,55% 4,81% 7,62% 16,01% 20,39% 24,27% 8,25% 7,70% 1,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,84% 24,95% 26,87% 24,80% 25,43% 19,48% 21,26% 7,74% 8,86% 7,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,19% 76,80% 76,92% 76,00% 81,51% 70,73% 66,23% 34,41% 46,93% 44,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 682,51% 669,70% 769,33% 788,29% 939,77% 394,68% 339,10% 151,96% 188,95% 179,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!