Visa allt om FSD Stockholm AB
Visa allt om FSD Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 031 3 865 3 746 5 484 7 581 6 419 2 399 2 921 2 884 998
Övrig omsättning 75 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 96 -374 311 -402 407 336 -382 -39 -169 80
Resultat efter finansnetto 87 -382 295 -406 407 329 -385 -40 -168 80
Årets resultat 87 -342 222 -210 264 182 -287 -18 -124 42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 18 28 37 0 31 46 61 0
Omsättningstillgångar 1 092 1 443 1 171 1 006 2 525 1 689 648 928 993 802
Tillgångar 1 092 1 452 1 189 1 034 2 561 1 689 679 973 1 055 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 339 252 352 101 364 292 110 122 140 142
Obeskattade reserver 0 0 40 0 82 82 0 0 21 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 29 143 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 753 1 201 797 903 1 972 1 315 569 851 893 640
Skulder och eget kapital 1 092 1 452 1 189 1 034 2 561 1 689 679 973 1 055 802
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 625 629 649 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 923 2 145 1 738 1 928 1 610 1 387 453 424 419 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 838 884 704 756 661 569 499 458 470 126
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 264 192 0 0 0 0
Omsättning 4 106 3 865 3 746 5 484 7 581 6 419 2 399 2 921 2 884 998
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 4 4 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 008 966 1 249 1 371 1 895 2 140 1 200 1 461 1 442 998
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 710 779 847 693 592 676 844 833 846 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 -365 320 -393 416 342 -367 -24 -154 80
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,29% 3,18% -31,69% -27,66% 18,10% 167,57% -17,87% 1,28% 188,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,79% -25,76% 26,24% -38,68% 16,20% 19,89% -56,26% -3,91% -15,92% 9,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,38% -9,68% 8,33% -7,29% 5,47% 5,23% -15,92% -1,30% -5,83% 8,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,41% 6,26% 9,98% 1,88% 7,29% 5,83% 3,29% 2,64% 3,47% 16,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,04% 17,36% 32,23% 9,77% 16,57% 20,87% 16,20% 12,54% 14,70% 19,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,02% 120,15% 146,93% 111,41% 128,04% 128,44% 113,88% 109,05% 111,20% 125,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...