Visa allt om Fastighetsbyrån i Lund AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 29 964 29 056 25 713 26 743 24 852 27 207 17 755 11 590 11 245 13 757
Övrig omsättning 0 0 0 40 243 40 40 220 790 42
Rörelseresultat (EBIT) 2 376 3 964 2 501 3 395 2 311 5 940 2 549 252 581 -1 494
Resultat efter finansnetto 2 375 3 962 2 498 3 389 2 319 5 936 2 571 230 459 -1 541
Årets resultat 1 822 3 074 1 897 2 612 1 788 4 618 2 121 230 459 -1 541
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 775 973 68 193 465 808 1 152 1 409 1 381 1 918
Omsättningstillgångar 14 624 16 954 15 467 10 960 13 849 17 429 7 890 4 642 2 361 4 904
Tillgångar 15 399 17 928 15 534 11 153 14 314 18 238 9 043 6 050 3 742 6 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 412 3 590 2 516 3 119 3 507 4 719 2 359 713 483 24
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 530 780 1 124
Kortfristiga skulder 11 987 14 337 13 018 8 034 10 807 13 518 6 684 4 808 2 479 5 674
Skulder och eget kapital 15 399 17 928 15 534 11 153 14 314 18 238 9 043 6 050 3 742 6 822
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 835
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 7 295 4 961 3 163 3 942 4 855
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 2 321 1 358 774 1 121 1 662
Utdelning till aktieägare 3 300 2 000 2 000 2 500 3 000 3 000 1 283 0 0 0
Omsättning 29 964 29 056 25 713 26 783 25 095 27 247 17 795 11 810 12 035 13 799
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 16 16 16 16 15 14 10 14 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 665 1 816 1 607 1 671 1 553 1 814 1 268 1 159 803 625
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 767 711 729 677 623 677 470 413 383 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 610 4 121 2 647 3 667 2 598 6 284 2 905 545 920 -1 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,12% 13,00% -3,85% 7,61% -8,66% 53,24% 53,19% 3,07% -18,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,43% 22,12% 16,13% 30,50% 16,21% 32,57% 28,75% 4,48% 15,66% -21,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,93% 13,65% 9,75% 12,72% 9,34% 21,83% 14,64% 2,34% 5,21% -10,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,65% 79,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,80% 9,01% 9,52% 10,94% 12,24% 14,37% 6,79% -1,43% -1,05% -5,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,16% 20,02% 16,20% 27,97% 24,50% 25,87% 26,09% 11,79% 12,91% 0,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,00% 118,25% 118,81% 136,42% 128,15% 128,93% 118,04% 96,55% 95,24% 86,43%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...