Visa allt om Norrbottens Media AB
Visa allt om Norrbottens Media AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 301 902 312 910 318 105 316 808 250 001 283 155 292 079 269 008 261 832 293 617
Övrig omsättning 26 912 25 955 20 676 20 272 28 409 7 352 6 060 34 376 20 278 4 426
Rörelseresultat (EBIT) 8 422 -1 947 -11 657 2 961 5 449 24 011 25 413 30 622 -3 051 -453
Resultat efter finansnetto 9 935 -1 648 -11 029 3 966 8 308 26 286 26 775 31 624 -1 383 4 132
Årets resultat 6 705 -2 903 -10 662 1 105 5 399 22 153 18 260 25 367 -1 838 1 531
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 686 89 400 102 831 113 898 137 810 155 533 170 580 177 315 202 212 226 880
Omsättningstillgångar 120 280 117 518 118 323 139 793 147 840 156 658 147 910 165 519 138 642 141 430
Tillgångar 196 966 206 918 221 154 253 691 285 650 312 191 318 490 342 834 340 854 368 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 801 98 096 100 999 131 663 169 536 199 137 206 984 228 718 203 178 213 012
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 16 996 18 919 20 489 21 425 26 889 25 015 23 039 21 331 22 590 25 580
Långfristiga skulder 3 954 4 118 7 194 10 427 0 5 750 7 750 16 500 22 376 25 666
Kortfristiga skulder 71 215 85 785 92 472 90 176 89 225 82 289 80 717 76 285 92 710 104 052
Skulder och eget kapital 196 966 206 918 221 154 253 691 285 650 312 191 318 490 342 834 340 854 368 310
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 108 4 283 1 752 1 601 1 584 1 397 1 395 1 289 1 009 3 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 105 818 112 798 117 417 106 943 77 457 71 814 76 314 73 639 78 092 82 612
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 42 289 47 433 46 189 40 956 32 832 31 435 31 179 32 752 31 595 37 546
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 328 814 338 865 338 781 337 080 278 410 290 507 298 139 303 384 282 110 298 043
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 241 249 249 237 152 162 175 255 210 277
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 253 1 257 1 278 1 337 1 645 1 748 1 669 1 055 1 247 1 060
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 629 667 680 642 753 677 635 432 540 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 732 17 769 6 619 21 487 19 196 38 655 40 886 46 310 15 056 15 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,52% -1,63% 0,41% 26,72% -11,71% -3,06% 8,58% 2,74% -10,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,49% -0,65% -4,88% 1,71% 2,95% 8,50% 8,75% 9,39% -0,18% 1,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,58% -0,43% -3,39% 1,37% 3,37% 9,37% 9,54% 11,96% -0,23% 2,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,87% 86,68% 85,79% 85,12% 82,70% 84,91% 84,28% 83,63% 80,25% 78,01%
Rörelsekapital/omsättning 16,25% 10,14% 8,13% 15,66% 23,45% 26,26% 23,01% 33,17% 17,54% 12,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,21% 47,41% 45,67% 51,90% 59,35% 63,79% 64,99% 66,71% 59,61% 57,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,31% 136,23% 127,11% 154,39% 164,74% 189,41% 181,93% 215,49% 148,85% 133,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 203 638 222 471 232 743 242 244 242 519 275 721 284 674 260 339 167 380 24 062
Övrig omsättning 22 033 23 177 20 284 18 604 23 961 3 858 2 403 26 776 9 681 7 376
Rörelseresultat (EBIT) 11 259 -19 700 -38 653 -34 694 -29 112 -5 649 -2 446 8 262 -55 874 -40 914
Resultat efter finansnetto 12 630 -13 753 -39 025 -34 272 -27 407 -2 239 -1 428 905 -55 886 -44 092
Årets resultat 11 805 8 250 -9 069 667 -24 709 -8 722 -8 667 -8 871 -41 760 -32 652
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 308 88 893 97 499 103 628 135 961 151 066 160 473 210 002 226 319 229 179
Omsättningstillgångar 71 694 61 115 60 429 84 860 96 623 109 391 103 549 123 893 45 925 42 332
Tillgångar 158 002 150 008 157 928 188 488 232 584 260 457 264 022 333 895 272 244 271 511
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 409 71 604 63 353 92 423 130 564 160 468 174 269 200 030 193 297 198 668
Obeskattade reserver 26 931 28 486 32 720 33 246 30 159 27 113 18 510 9 769 1 026 0
Avsättningar (tkr) 9 10 11 11 12 13 96 77 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 992 6 992 6 992 6 992 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 653 49 908 54 852 55 816 64 857 65 871 71 147 124 019 77 921 72 842
Skulder och eget kapital 158 002 150 008 157 928 188 488 232 584 260 457 264 022 333 895 272 244 271 511
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 678 3 861 1 350 165 1 284 1 114 1 118 1 085 824 1 289
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 43 149 39 184 51 636 53 747 53 281 51 735 56 763 54 895 51 965 14 668
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 151 19 203 22 413 21 624 22 271 22 418 22 959 24 221 20 744 7 754
Utdelning till aktieägare 0 0 0 20 000 15 000 35 000 30 000 40 000 0 8 000
Omsättning 225 671 245 648 253 027 260 848 266 480 279 579 287 077 287 115 177 061 31 438
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 87 86 100 103 108 117 127 125 134 97
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 341 2 587 2 327 2 352 2 246 2 357 2 242 2 083 1 249 248
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 749 737 774 753 729 681 650 657 557 238
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 661 -11 958 -30 663 -26 578 -23 759 173 3 433 14 015 -53 908 -39 885
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,47% -4,41% -3,92% -0,11% -12,04% -3,15% 9,35% 55,54% 595,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,08% -9,14% -24,71% -18,18% -11,78% -0,86% -0,31% 0,29% -20,50% -16,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,27% -6,16% -16,77% -14,14% -11,30% -0,81% -0,29% 0,38% -33,34% -183,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,16% 80,48% 78,93% 78,48% 78,52% 81,40% 81,23% 57,91% 32,63% -1,14%
Rörelsekapital/omsättning 11,81% 5,04% 2,40% 11,99% 13,10% 15,78% 11,38% -0,05% -19,12% -126,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,08% 62,55% 56,28% 62,79% 66,25% 69,28% 71,17% 62,06% 71,28% 73,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,45% 122,46% 110,17% 152,04% 148,98% 166,07% 145,54% 99,90% 58,94% 58,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...