Visa allt om Fastum AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 102 975 69 371 87 818 59 245 40 552 24 868 24 471 28 236 32 484 38 910
Övrig omsättning 1 900 26 743 0 17 728 17 007 21 791 29 335 20 906 10 907 2 493
Rörelseresultat (EBIT) 8 812 6 112 2 928 123 2 017 4 579 4 713 -15 484 -20 181 -12 329
Resultat efter finansnetto 8 765 6 033 2 870 87 2 103 4 703 5 141 -15 143 -9 601 -1 684
Årets resultat 6 171 4 474 1 541 -1 010 1 068 7 062 5 141 -15 143 -9 174 -908
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 760 28 822 17 529 21 559 20 472 8 643 1 253 7 794 10 075 7 915
Omsättningstillgångar 1 161 625 1 067 230 1 144 628 785 564 687 133 638 912 501 681 39 472 32 929 35 613
Tillgångar 1 196 385 1 096 052 1 162 157 807 123 707 605 647 555 502 934 47 266 43 004 43 529
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 52 426 46 433 47 869 31 857 32 838 33 630 26 568 21 427 21 520 11 569
Minoritetsintressen 5 507 5 936 0 6 295 8 056 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 250 13 13 13 125 0 0 0 0 430
Långfristiga skulder 1 865 1 775 1 272 1 557 757 1 477 757 0 0 14 776
Kortfristiga skulder 1 136 337 1 041 895 1 113 003 767 401 665 829 612 448 475 609 25 839 21 484 16 753
Skulder och eget kapital 1 196 385 1 096 052 1 162 157 807 123 707 605 647 555 502 934 47 266 43 004 43 529
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 461 3 372 2 043 - - 1 256 1 381 3 925 2 410 2 137
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 519 34 330 32 629 - - 16 196 17 301 22 950 20 638 18 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 18 936 15 971 13 979 - - 7 480 7 925 11 848 9 511 8 366
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 104 875 96 114 87 818 76 973 57 559 46 659 53 806 49 142 43 391 41 403
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 92 84 75 70 50 44 46 60 62 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 119 826 1 171 846 811 565 532 471 524 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 683 649 651 612 616 575 560 649 552 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 605 10 845 7 417 5 445 5 167 5 965 4 835 -12 781 -18 635 -11 569
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,44% -21,01% 48,23% 46,10% 63,07% 1,62% -13,33% -13,08% -16,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,74% 0,56% 0,26% 0,02% 0,30% 0,73% 1,02% -32,02% -15,31% 1,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,56% 8,81% 3,38% 0,30% 5,23% 18,99% 21,06% -53,60% -20,27% 1,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 86,22% 100,00% 83,49% 100,00% 100,00% 100,00% 88,25% 96,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,56% 36,52% 36,01% 30,66% 52,54% 106,42% 106,54% 48,28% 35,23% 48,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,38% 4,24% 4,12% 3,95% 4,64% 5,19% 5,28% 45,33% 50,04% 26,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,23% 102,43% 102,84% 102,37% 103,20% 104,32% 105,48% 152,76% 153,27% 212,58%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 70 008 40 965 36 574 29 053 24 920 23 870 24 449 27 952 32 384 38 900
Övrig omsättning 1 664 25 835 22 127 17 923 17 007 21 589 29 335 20 403 10 568 2 501
Rörelseresultat (EBIT) 5 222 6 626 3 470 2 493 1 858 4 849 4 844 -14 327 -19 382 -12 065
Resultat efter finansnetto 5 214 6 606 3 419 2 457 2 571 4 831 5 000 -16 456 -8 803 -1 423
Årets resultat 6 161 5 635 2 667 2 871 3 016 7 365 5 257 -16 206 -7 170 1 528
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 544 38 023 36 364 36 756 30 996 24 726 16 633 23 044 11 029 8 178
Omsättningstillgångar 1 147 249 1 053 923 1 127 662 770 431 666 173 622 719 486 169 23 517 32 791 35 630
Tillgångar 1 189 793 1 091 946 1 164 026 807 187 697 169 647 445 502 802 46 561 43 820 43 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 389 53 396 47 771 36 929 35 059 34 046 26 681 21 424 22 580 10 626
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 635
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 673 673 1 272 1 557 757 1 477 757 0 0 14 776
Kortfristiga skulder 1 129 731 1 037 877 1 114 983 768 701 661 353 611 922 475 364 25 137 21 240 16 771
Skulder och eget kapital 1 189 793 1 091 946 1 164 026 807 187 697 169 647 445 502 802 46 561 43 820 43 808
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 063 2 242 1 747 - - 1 256 1 381 3 415 1 882 1 995
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 408 23 333 19 971 - - 16 196 17 301 22 950 20 638 18 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 204 10 999 9 304 - - 7 480 7 925 11 546 9 273 8 298
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 002 2 003 0 0 0 0
Omsättning 71 672 66 800 58 701 46 976 41 927 45 459 53 784 48 355 42 952 41 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 63 57 47 70 40 43 46 59 61 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 111 719 778 415 623 555 532 474 531 720
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 682 653 674 370 614 588 560 646 548 537
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 230 7 403 3 974 2 908 2 224 5 576 4 966 -12 126 -17 928 -11 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 70,90% 12,01% 25,89% 16,59% 4,40% -2,37% -12,53% -13,69% -16,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,44% 0,61% 0,30% 0,31% 0,37% 0,75% 1,00% -35,33% -13,20% 1,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,46% 16,17% 9,49% 8,58% 10,37% 20,32% 20,50% -58,85% -17,87% 2,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 86,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,17% 96,32% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,02% 39,17% 34,67% 5,95% 19,34% 45,23% 44,19% -5,80% 35,67% 48,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,99% 4,89% 4,10% 4,58% 5,03% 5,26% 5,31% 46,01% 51,53% 27,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,55% 101,55% 101,14% 100,23% 100,73% 101,76% 102,27% 93,56% 154,38% 212,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!