Visa allt om SIBEK AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 94 200 76 628 93 118 58 191 50 867 45 524 42 436 25 766 33 759 31 387
Övrig omsättning 163 0 38 63 46 44 27 0 0 18
Rörelseresultat (EBIT) 16 887 8 057 8 723 7 716 7 628 8 800 7 787 -34 851 2 959
Resultat efter finansnetto 16 886 8 055 8 925 7 712 7 621 8 497 7 902 198 587 2 997
Årets resultat 13 128 6 373 7 308 6 524 6 247 6 855 6 450 227 119 1 615
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 074 1 546 1 940 2 071 1 931 1 490 3 279 3 023 137 148
Omsättningstillgångar 52 509 45 827 48 539 35 432 31 590 26 733 20 260 9 316 14 658 13 264
Tillgångar 53 583 47 373 50 479 37 503 33 521 28 223 23 538 12 339 14 795 13 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 720 30 392 27 019 22 710 19 186 15 939 12 085 5 635 5 407 5 288
Obeskattade reserver 182 43 151 688 1 435 1 901 2 318 2 686 2 758 2 496
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 682 16 938 23 309 14 104 12 900 10 382 9 136 4 018 6 630 5 628
Skulder och eget kapital 53 583 47 373 50 479 37 503 33 521 28 223 23 538 12 339 14 795 13 412
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 9 224 8 133 5 521 6 456 4 844
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 3 905 3 482 7 528 3 554 2 337
Utdelning till aktieägare -12 000 4 800 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0
Omsättning 94 363 76 628 93 156 58 254 50 913 45 568 42 463 25 766 33 759 31 405
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 32 28 20 17 12 12 - 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 298 2 395 3 326 2 910 2 992 3 794 3 536 - 4 220 3 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 006 981 967 987 327 1 151 1 062 - 1 269 939
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 359 8 583 9 196 8 166 24 154 8 925 7 849 11 901 3 007
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,93% -17,71% 60,02% 14,40% 11,74% 7,28% 64,70% -23,68% 7,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,52% 17,01% 17,68% 20,57% 22,76% 31,20% 33,57% 1,74% 6,29% 22,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,93% 10,51% 9,58% 13,26% 15,00% 19,34% 18,62% 0,83% 2,76% 9,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,74% 65,77% 50,82% 60,07% 100,00% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00% 44,23%
Rörelsekapital/omsättning 33,79% 37,70% 27,09% 36,65% 36,74% 35,92% 26,21% 20,56% 23,78% 24,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,33% 64,23% 53,76% 61,99% 60,57% 61,73% 59,02% 62,65% 50,28% 53,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 253,89% 270,56% 208,24% 251,22% 244,88% 257,49% 221,76% 231,86% 221,09% 235,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!