Visa allt om Specialisttandläkare Karim Hasan AB
Visa allt om Specialisttandläkare Karim Hasan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 058 2 242 2 587 2 503 1 543 777 670 1 666 2 141
Övrig omsättning - - 254 525 - - - 221 -
Rörelseresultat (EBIT) -384 167 1 508 1 000 453 334 405 1 361 1 993
Resultat efter finansnetto 143 -580 1 680 1 294 9 848 700 406 1 414 1 998
Årets resultat 292 -366 1 147 803 9 430 567 214 751 1 075
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 564 3 636 3 644 3 715 2 496 2 872 46 62 10
Omsättningstillgångar 10 818 10 680 11 917 10 587 11 353 2 597 2 861 3 377 2 140
Tillgångar 14 382 14 316 15 561 14 302 13 850 5 469 2 907 3 438 2 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 996 12 704 13 225 12 228 11 568 2 267 1 839 1 826 1 175
Obeskattade reserver 1 251 1 400 1 753 1 556 1 363 1 049 975 867 503
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 135 213 583 518 919 153 94 746 472
Skulder och eget kapital 14 382 14 316 15 561 14 302 13 850 5 469 2 907 3 438 2 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 563 955 600 480 550 150 0 125 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 336 424 304 298 301 175 128 158 0
Utdelning till aktieägare 0 0 155 150 143 129 139 200 100
Omsättning 1 058 2 242 2 841 3 028 1 543 777 670 1 887 2 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 4 2 2 1 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 529 561 647 1 252 772 777 - 1 666 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 455 370 236 457 437 336 - 289 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -230 327 1 551 1 687 475 343 420 1 404 1 994
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,81% -13,34% 3,36% 62,22% 98,58% 15,97% -59,78% -22,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,03% 1,57% 10,81% 9,05% 71,19% 14,21% 14,00% 41,13% 92,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,99% 10,04% 65,02% 51,70% 639,01% 100,00% 60,75% 84,87% 93,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,62% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 009,74% 466,86% 438,11% 402,28% 676,22% 314,54% 412,99% 157,92% 77,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,15% 96,37% 93,78% 93,52% 90,78% 55,59% 87,98% 71,27% 71,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8 013,33% 5 014,08% 2 044,08% 2 043,82% 1 235,36% 1 697,39% 3 043,62% 452,68% 453,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...