Visa allt om Borgs Bygg Kinnekulle AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 3 947 4 100 4 795 5 889 4 872 5 351 4 275 5 182 5 457 5 330
Övrig omsättning 385 203 71 74 62 91 87 71 112 112
Rörelseresultat (EBIT) 569 577 321 471 364 496 309 344 530 520
Resultat efter finansnetto 1 588 497 263 599 343 475 279 304 491 466
Årets resultat 929 307 362 388 267 370 216 235 450 429
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 952 6 715 6 646 3 063 3 456 3 523 3 270 3 267 3 263 2 884
Omsättningstillgångar 4 160 1 606 1 611 2 607 1 596 1 577 1 648 1 541 1 513 1 707
Tillgångar 7 112 8 321 8 257 5 670 5 052 5 100 4 917 4 807 4 776 4 591
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 054 3 124 2 893 2 605 2 318 2 201 1 931 1 815 1 730 1 481
Obeskattade reserver 400 0 0 100 0 0 0 0 0 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 084 4 506 4 654 2 136 1 961 2 031 2 104 2 177 2 250 2 147
Kortfristiga skulder 574 691 710 828 774 868 882 815 796 844
Skulder och eget kapital 7 112 8 321 8 257 5 670 5 052 5 100 4 917 4 807 4 776 4 591
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 005 787 817 771 309
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - - 355 230 303 279 261
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 150 100 100 150 200
Omsättning 4 332 4 303 4 866 5 963 4 934 5 442 4 362 5 253 5 569 5 442
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 316 1 025 1 199 1 472 1 624 1 784 1 425 1 727 1 819 2 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 394 474 522 498 456 345 376 351 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 636 727 471 605 481 613 426 461 647 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,73% -14,49% -18,58% 20,87% -8,95% 25,17% -17,50% -5,04% 2,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,19% 6,93% 3,89% 11,11% 7,21% 9,73% 6,37% 7,34% 11,37% 11,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,78% 14,07% 6,69% 10,70% 7,47% 9,27% 7,32% 6,81% 9,95% 10,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,90% 59,17% 55,79% 49,77% 45,63% 42,16% 38,46% 35,74% 35,39% 32,03%
Rörelsekapital/omsättning 90,85% 22,32% 18,79% 30,21% 16,87% 13,25% 17,92% 14,01% 13,14% 16,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,39% 37,54% 35,04% 47,32% 45,88% 43,16% 39,27% 37,76% 36,22% 34,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 724,74% 232,42% 226,90% 314,86% 206,20% 181,68% 186,85% 189,08% 190,08% 202,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!