Visa allt om Karlsson & Svensson Holding AB
Visa allt om Karlsson & Svensson Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 157 311 170 154 241 442 201 556 127 212 139 741 92 008 182 922
Övrig omsättning 81 544 982 214 112 4 103 -
Rörelseresultat (EBIT) 425 8 321 -7 912 11 805 6 548 4 899 2 394 5 172
Resultat efter finansnetto 2 477 7 844 -9 255 11 127 5 647 3 871 1 837 4 544
Årets resultat 2 543 8 120 -9 426 8 443 4 081 2 798 1 619 3 381
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 575 389 12 226 12 337 12 530 12 872 13 825 14 417
Omsättningstillgångar 51 792 60 260 52 487 78 232 37 629 25 745 27 127 30 972
Tillgångar 53 368 60 649 64 713 90 569 50 159 38 617 40 952 45 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 858 18 333 10 926 21 703 15 157 12 476 10 540 10 936
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 748 814 1 082 990 631 552 316 252
Långfristiga skulder 9 241 16 693 19 375 25 197 17 684 9 565 18 605 19 652
Kortfristiga skulder 26 522 24 810 33 329 42 678 16 687 16 025 11 491 14 550
Skulder och eget kapital 53 368 60 649 64 713 90 569 50 159 38 617 40 952 45 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 560 1 539 1 609 1 035 1 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 6 194 5 085 3 728 2 754 1 621
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 4 039 3 703 2 803 1 916 1 488
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 157 392 170 698 242 424 201 770 127 324 139 745 92 111 182 922
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 17 13 11 0 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 11 856 9 786 12 704 - 26 132
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 725 863 754 - 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 580 8 466 -7 548 12 462 7 189 5 514 3 009 5 555
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,55% -29,53% 19,79% 58,44% -8,97% 51,88% -49,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,56% 14,28% -12,23% 13,30% 13,18% 12,77% 6,48% 12,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,89% 5,09% -3,28% 5,98% 5,20% 3,53% 2,89% 3,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,14% 20,74% 13,93% 23,20% 6,46% 14,85% 15,54% 9,04%
Rörelsekapital/omsättning 16,06% 20,83% 7,93% 17,64% 16,46% 6,96% 16,99% 8,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,59% 30,23% 16,88% 23,96% 30,22% 32,31% 25,74% 24,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,55% 191,48% 117,27% 159,58% 127,76% 116,13% 161,23% 158,84%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 875 187
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -922 1 102 1 115 866 908 907 860 346 180
Resultat efter finansnetto 800 707 711 8 447 1 485 3 791 1 560 3 965 164
Årets resultat 1 400 1 244 462 4 671 866 2 120 923 2 206 118
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 150 850 12 542 12 523 12 967 13 498 14 030 14 561 942
Omsättningstillgångar 4 966 16 601 7 266 7 655 1 554 3 120 1 050 745 331
Tillgångar 7 116 17 451 19 809 20 178 14 521 16 618 15 080 15 306 1 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 590 6 190 4 946 6 084 3 413 3 947 2 427 2 424 218
Obeskattade reserver 3 400 3 700 4 919 4 500 2 400 2 100 1 200 900 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 617 7 093 7 738 8 035 8 528 8 987 9 729 800
Kortfristiga skulder 127 945 2 851 1 856 674 2 043 2 466 2 252 256
Skulder och eget kapital 7 116 17 451 19 809 20 178 14 521 16 618 15 080 15 306 1 274
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 4 000 0 1 600 800 600 600 800 0
Omsättning 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 875 187
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -922 1 102 1 328 1 398 1 439 1 438 1 391 657 180
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,43% 367,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 6,36% 5,63% 43,94% 13,15% 25,92% 12,33% 29,05% 14,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 74,00% 74,40% 591,07% 127,27% 287,13% 124,00% 508,23% 96,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 1 043,73% 294,33% 386,60% 58,67% 71,80% -94,40% -172,23% 40,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,72% 52,01% 44,34% 46,59% 35,68% 33,06% 21,96% 20,07% 17,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 910,24% 1 756,72% 254,86% 412,45% 230,56% 152,72% 42,58% 33,08% 129,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...